Home / مدنية / ایتس کسلّیگ-بیلگیلر، دوالش

ایتس کسلّیگ-بیلگیلر، دوالش

ایتس – ویروسلر امّون تیزیمینینگ ضررلنیش نتیجسیده ینگ کسلّیکلرنینگ و یامان صفتل ینگ حاصللرنینگ پیدا بولیش بلن کارکترلند.

معلومک، بوگونگ کُنده اشب و کسلّیک دنیا بوییچه “پندیمیه”طوسین آلماقده. بجتسّتنینگ 2002 ییلدگ معلوماتیگه کوره، ار یوزیده آیو/آیتس بلن کسلّنگنلر 42 ملن. کیشین تشکیل ایتد. الردن 38، 6 ملن. کتّه یاشدگیلر، 19، 2 ملن. عیاللر، 3، 4 ملن. 15 یاشگچه باللردیر. 2002 ییلنینگ اوزیده آیتس خستلیگ بلن کسلّنگن 3، 1 ملن. بیمار وفات ایتد. ش و کنگچه آیتس خستلیگیدن وفات ایتگنلرنینگ سان 25 ملن. کیشیگه اتد. ب و رقملر 13 ییل آلدینگ رقملر اید.

ایتس خستلیگینینگ عصر وباسیگه ایلنیاتگنلیگین اعتبارگه آلدیگن بولسک، ب و کسلّیک حقیده بانگ عوریشیمیز، عامویی-اخبارات واسطلریده دائمیی روشده یاریتیب بارشیمیز لازم. ب و حالتلر ایسه آدملرن آگاهلیکّه چارلید. ش و یول آرقل کسلّیک ترقلیشینینگ و یاش باللر، عیاللر، بی‌گناه جانلرنینگ اولیمینینگ آلدین عالیشگه یاردم بیرمیز.

ایتس قنده‌ای باشلنگن؟

1980 ییلنینگ اکتبر آییدن 1981 ییلنینگ مارت آییگچه امیریکنینگ لاس-انجیلیس شهریدگ اچته شفاخانده “پنیوماتسیست زاتیلجم”تشخیص بلن بیشته بیمار دوالنگن. ب و کسلّیک جده آغیر اوتیش و ب و کسلّیکن چقیروچ ویروسلر داریلرگه چیدملیلیگ بلن باشقه کسلّیکلردن اجرلیب تورد. ب و کسلّیک جده کم اچرید، اساساً چله توغیلگن چقلاقلرده، امّون تیزیمینینگ پسییشگه عالیب کیلوچ دار واسطلر قبول قیلگنلرده یاک رادیونورلر تأثیریگه اچرگن آدملرده و سرطان بلن کسلّنگن شخصلرده عنیقلند. یعن، پنیوماتسیستل زاتیلجم کسلّیگ پیدا بولیش امّون تیزیمینینگ جدّیی شکستلنگنین کورستد. عنیقلنیشیچه، اشب و بیمارلرده امّون تیزیمینینگ سوسییشیگه عالیب کیلدیگن بران سبب بولمگن. الر یاش بیساقالبازلر بولگن. بیمارلرنینگ امّون تیزیم تیکشیریلیب کوریلگنده لیمفاتسیتلر سانینینگ کیسکین کمییب کیتگنلیگ عنیقلنگن. کسلّیک بیلگیلر اساسیده ب و خستلیک “ارتّیریلگن ایمّونیتیت (مصونیت) تنقیصلیگ سندرام”آیتس دیب ناملنگن.

بون بلسیزم؟

ایتس کسلّیگین یوقتیریب عالیش خوف بوییچه اهالینینگ ایریم گوروه “خوفل گوروه”گه کریتیلد. اشب و “خوفل گوروه”گه گیاهوندلر، ناتنیش شخصلر بلن پله-پرتیش جنسیی علاقه قیلوچیلر، جنسیی علاقه یول بلن یوقدیگن کسلّیکلرگه چلینگن شخصلر کرد. اهالینینگ ب و گوروه جمییتده اوز خلق-اطوارینینگ بزوقلیگ توفیل آیتس کسلّیگیگه کوپراق دچار بولدلر و کسلّیکن ترقتیش خوف هم جده یوقار بولد.

کسلّیکن نیمه قوزغتد؟

ایتس کسلّیگین ویروسلر قوزغتیب، مرکّب ویروسلر قتّاریگه کرد. آیتس کسلّیگ اوته خوفل یوقومل کسلّیکلر طایفسیگه کرد. کسلّیکنینگ منبة بیمار و آدم ایمّونیتیت (مصونیت) تنقیصلیگ ویروسین تشیب یوروچ شخصلر حسابلند.

کسلّیک قنده‌ای یوقد؟

1. جنسیی علاقه یول آرقل-عیالدن ایرککّه، یاک ایرککدن عیالگه یوقد.

2. پرینتیرل یول آرقل، یعن ویروس بلن ضررلنگن قان و قان محصولاتلر قوییلگنده، ناستیریل شپریتسلر و طبّیی اسباب-اسکونلردن فایدلنیلگنده، تیر بطونلیگ بزیلیش بلن کیچدیگن برچه موالجلرده یوقیش ممکن.

3. ویرتیکل یول آرقل، یعن آیتس ویروسین تشوچ آندن حاملگه یاک چقلاقّه توغروق جریانیده و توغیلگندن سونگ آنه سوت آرقل یوقیش ممکن.

بون بلسیزم؟

امیزیکل یاشدگ باللر آیتس خستلیگ بلن خستلنگن بولسه، آنسیگه اشب و کسلّیکن یوقتیرگن حالتلر عملیاتده عنیقلنیلگن. الرنینگ آغیز شیلّیق قوتیده تورل یرلر بولد. نتیجده سولگ قان بلن اَرَلَشد. باله آنه کوکرگین ایمیاتگن وقتیده تیشلش ممکن. تیشلگن ساحده ایسه جراحتلر پیدا بولد. ش و ساحدگ جراحتگه سولک بلن اَرَلَشگن قاندگ ویروس توشد. نتیجده بالدگ کسلّیک آنگه اوتد.

کسلّیک بیلگیلر نیمدن عبارت؟

یشیرین دور – بر نیچه آیدن 10 ییل و اندن کوپراق ییلگچه دوام ایتیش ممکن. ب و باسقیچده تشخیص فقط تخمینیی بولیش ممکن. ب و دورده کلینیک بیلگیلر بولمید و آیتس ویروسیگه قرش انتیتیلّلر اشلب چقریلمید. خستلیکّه چلینگن آدملر ساپّه-ساغ، اش فالیّت بزیلمگن، اوزین بیمار دیب حسابلمید. براق، ب و آدملر کسلّیکنینگ ترقلیشیده مهم رل اوینید.

بیلگیلرنینگ یوزگه چقیشیده بیمارلرنینگ 30-50 % کسلّیک اوتکیر باشلنیب، تنه حرارت کوتریلد، انگینه یاک فرینگیت بیلگیلر کوزتیلد. بوغیملر، موشکلر آغریش ممکن. جگر، طلاق و لیمفه توگونلرینینگ کتّلشیش کوزتیلد. ب و دورده بیمار دوالنیشگه محتاج ایمس. استه-سکین بیمارلرده تندگ برچه لیمفه توگونلرینینگ کتّلشو، کتّلشگن لیمفه توگونلر آرسیدگ آغریق کوزتیلد. بیمارلرنینگ جنسیی قابلیّت و اش فالیّت سقلنگن بولد. ضرور بولگنده بیمار امبولتار دوالنیش بلن چیگرلند. کییینگ دورده بیمارنینگ ایمّونیتیت (مصونیت) کیسکین پسییب کیتگنلیگ باعث، تورل کسلّیکلر کیلیب چقد. بیمارنینگ احوال آغیر بولد. مثلاً، سرونکل هپاتیت، پنیومانیه، کمقانلیک، سل، تورل سرطان کسلّیکلر. کسلّیکنینگ سونگگ باسقیچ، یعن ترمینال دورده عادّیی سوز بلن ایتگنده، بیمار اولیم توشگیده یاتد. احوال اوته آغیر، آزیب کیتگن، وقت-وقت بلن تنه حرارت کوتریلیب تورد. قاندگ هموگلوبین مقدار جده پسییب کیتد. بیمار احوال کن-سیین آغیرلشیب، اولیم بلن توگید.

ایتس قنده‌ای تشخیصلند؟

کسلّیکده قانده ویروسلر تاپیلیش و عمومیی قان تحلیلیدگ اوزگریشلر، امّون تیزیمیدگ بزیلیشلر اساسیده تشخیص قوییلد.

ایتس قنده‌ای دوالند؟

هازیرگ دورده آیتس کسلّیگ بلن کسلّنگن بیمارلرن بطونله‌ای توزلیش امکانیّت یوقلیگ سببل ده‌اوالشنینگ مقصد بیمارنینگ عمرین ازیتیریشگه و انینگ حیات کیچیریشین یخشیلشگه قرتیلگن بولیش لازم.

ب و دهشتل خستلیک کوپلب مشهورلرن هم حیاتدن عالیب کیتگن.

*فریدّ می‌رکьیور (1946-1991) ، انگلیز موسیقچیس و “quییn”گوروهینینگ ثالثت.

*راک خدسان (1925-1985) ، امیریکلیک اکتور، آیتس گه چلینگنین آشکار ایتگن الک مشهور انسان.

*رودالьف نورییف (1938-1993) ، 20 اسرنینگ اینگ بویوک رقّاصلریدن بر، روس بلیت ارتیست.

*ارتور ایش (1943-1993) ، امیریکلیک تنیس استس و جماعت ارباب.

*فرانک مور (1953-2002) ، امیریکلیک رسّام، آیتسگه قرش کورش تمثال – قیزیل لینته یرتوچیس.

*ایزیک عظیماو (1920-1992) ، یازوچ، کوپلب بستسیلّیر اثرلر مؤلف، یورگین آپیرتسیه قیلیاتگن وقتده قان قوییشگن، قاندن آیتس یوقتیریب آلگن.

فکتلر، رقملر…

*طبّیات تریخیده هنوزگچه دنیانینگ 5 قطعسین بر زومده قمرب عالیب، دائمیی روشده اوسیشگه ماییل کسلّیک عنیقلنیلمگن.

*حاضرگ کُندگ معلوماتلرگه کوره، دنیا بوییچه آیتس بلن کسلّنگنلرنینگ سان 32، 6 میلیانّ تشکیل ایتد.

*آیتس ویروس قانده، سپیرمده، قیندن اجرلدیگن اجرلملرده، کوکرک سوتیده، کوز یاشلریده موجود.

*کوکرک سوت و کوز یاشلرده ویروس مقدار کوپ بولمید.

خولاسه اورنیده: عزیزلر، بنده‌ای دهشتل کسلّیکّه چلینمسلیک اچون ساغلام حیات ترزیگه رعایه ایتیلیک، اوزیمیزن و باللریمیزن تورل خستلیکلردن احتیاط قیلیلیک، سلامتلیگیمیزگه بی‌اعتبار بولمیلیک، عمرینگیز ازاق بولسین، قدرل انسانلر!

Рекламный блок-3

حقیمیزده

Яна маълумот

2015-03-12_11-01-45_201626

سیپکیلن یوقاتیش-نقابلر

سیپکیل برینچ مرته باله 5-6 یاشلیک پیتیدیاق کوریند. کتّه بولگن سر سیپکیلّر سان کمیه بارد. …