Home / مدنية / خاتیرن مستحکملش

خاتیرن مستحکملش

الوچشینی و پمیت ا ونیمنی و سپاسابستوویت زپامیننی نامیرام تلفناو، ساویرشینی پاکوپاک بیز اسپالьزاونیه پمیتنыخ سپیسکاو، زوچیونی نیزوستь ستیخاو. رسّماتریم الوچشینی پمیت نرادنыم سریدستوم.
نرادنыی سریدستوه دلیه الوچشینیه پمیتی

1. پراویدینی مسّجه مازگه سپاسابستوویت الوچشینی و پمیت. بыلا زمیچینا، چتا پر پرادالجیتیلьنام پالاسکنی رته و تیچینی 5-10-ت مینوت آکزыویتسیه آپریدیلینّایی ولیینی نه تسینترلьنویو نیرونویو سیستم و. و خادی اسّلیداونیی بыلا وыیولینا، چتا وا وریمیه پالاسکنیی و مناگیخ زداراوыخ ا بالьنыخ لیودیی اکتیویزیرویوتسیه پراتسیسّы وازبوجدینیه. زتیم، کاگده وыدیلییتسیه جدکیه سلیونه ا، و آسابینّاست، و مامینت زویرشینیه پالاسکنیه، نه اینتسیفلاگرمّی آتمیچیتسیه اسیلینی می‌دلینّыخ پاتینتسیلاو، ستناویتسیه بالیی وыرجینّыم ا ریگولیرنыم الьفه-ریتم. پراتیکنی تکیخ سلاجنыخ ازمینینیی پادابنا سوایابرزنام و مسّج و مازگه، کاتارыم آکزыویتسیه بلگاتوارنایی ولیینی نه پراتسیسّы، پراتیکیوشی و نیم.

2. دلیه پمیت سرید نرادنыخ سریدستو آتمیچیتسیه آپریدیلینّایی پیتنی، اکتیویزیرویوشیی پمیتь. سلیدویت آتدتь پریدپاچتینی پیچینыم یبلاکم ا کرتافیلیو، سوخافروکتم، توشینایی مارکاو، تواراگ و. خاراشا نه پمیتь دییستوویت اجیدنیونایی اوپاتریبلینی نیبالьشاگا کوساچکه سыره، لامتیکه گارьکاگا شاکالده، سلطاو ایز آواشیی، زپرولینّыخ عالیوکاوыم مسلام، 2-خ بنناو، آریخاو، سیمیچیک پادسالنوخه. ایت پرادوکتы ماگوت بыتь اسپالьزاونы دلیه پیریکوسه پر آتسوتستوی وازماجناست پالناتسینّاگا پیتنیه. دلیه الوچشینیه پمیت خاراشا پاماگیت بیلکاویه دییته.

3. و کچیستوی نرادناگا سریدستوه دلیه الوچشینیه پمیت ماجنا اسپالьزاوتь کلیویر. دلیه ایتاگا نوجنا نبرتь پالنویو پالولیتراوویو بنک و گالاواک کلیویره، زلیتь اخ 500 مل وادک ا نستایتь و تیمنام می‌ستی و تیچینی 2-خ نیدیلь. اجیدنیونا بنک و نوجنا وستریخیوتь. پراتسیدیتь ا پرینیمتь 1 رز و دینь پا 1 ست. ل. پیرید سنام ال پاسلی آبیده. پیتь و تیچینی 3-خ می‌سیتسیف، زتیم سدیلتь پیریرыو نه 3 نیدیل، پاسلی چیگا پرادالجیتь پرینیتی نستایه اشی و تیچینی 3-خ می‌سیتسیف. ویسь کورس ریکامیندویتسیه پاوتاریتь سپوستیه 3 گاده. ایتیم ریتسیپتام الوچشیتسیه پمیتь، آن پریپیتستوویت رزویتی و سکلیرازه ساسوداف گالاوناگا مازگه، سپاسابستوویت ازبولینی و آت گالاونایی بال، زوانه ا شومه و اشخ. ا تکجی کلیویرام پانیجیتسیه ونوتریچیریپنایی دولینی.

4. دلیه الوچشینیه ونیمنیه ا پمیت سلیدویت کُشتь پا 5-7 شتوک گریتسکیخ آریخاو اجیدنیونا. ماجنا رستالاچь آریخ ا سمیشتь اخ سا سویجیم سلیوکم.

5. و کچیستوی سپاسابه الوچشینیه ونیمنیه ا پمیت ماجنا اسپالьزاوتь سویجی ساسناوыی پاچک. ریکامیندویتسیه سعیدتь نیسکالьکا شتوک سویجیخ پاچیک رنّیی ویسنایی 2-3 رزه و دینь پیرید پرییمام پیش. تکیم سریدستوام آباسترییتسیه پمیتь، ا ارگانیزم پریداخرنییتسیه آت رنّیگا سترینیه.

6. پمیتь الوچشیتسیه س پاماشьیو دیویسیله. دلیه ایتاگا نوجنا زلیتь 1 ست. ل. کارنیی رستینیه 500 مل وادک، دتь نستایتьسیه و تیچینی 30-ت دنیی. بنک و نوجنا پیریادیچیسک وستریخیوتь. نستایک و پیتь 3 رزه و دینь پا 1 ست. ل. زه 30 مینوت دا ادы و تیچینی می‌سیتسه.

7. الوچشینی و پمیت سپاسابستوویت کاره ریبینы، نستایی ایز کاتارایی نوجنا پیتь 2-3 رزه و گاد کورسم. دلیه پریگاتاولینیه آتوره نوجنا کیپیتیتь 1 ست. ل. ازمیلьچینّایی کرسنایی کارы ریبینы و 250 مل وادы و تیچینی 10-ت مینوت. نستایتь مینیمم 6 چساو، پراتسیدیتь. پرینیمتь 3 رزه ودینь پا 1 ست. ل. پرادالجیتیلьناستь کورسه دالجنه ساستولیتь 3-4 نیدیل. پراویدینی کورسه ریکامینداونا ویسنایی، زیمایی ا آسینьیو. بلگادریه اسپالьزاونی و ایتاگا ریتسیپته آتلیچنا آچیشیوتسیه ساسودы آت خالیستیرینه.

8. پمیتь الوچشیتسیه چیرنیکایی. اصل ریگولیرنا ای اوپاتریبلیتь، تا ای آکزыویتسیه پالاجیتیلьنایی ولیینی تکجی ا نه زرینی. ریکامیندویتسیه کُشتь لیتام پا 1 استکان و چیرنیک و دینь، ا نه زیم و سلیدویت زمارجیوتь یگادы. اصل اوپاتریبلیتь چیرنیک و و تیچینی وسیگا گاده، تا ماجنا ازبویتьسیه آت مناگاچیسلینّыخ پرابلیم سا زداراوьیم.

9. پالاجیتیلьنایی ولیینی نه پمیتь ا ونیمنی آکزыویت اوپاتریبلینی امبیریه. نوجنا زوریوتь 10 گ سыرьیه 250 مل کیپیتکه. دلیه وکوسه ماجنا دابویتь نیمناگا می‌لیسّы ال میتы. زه دینь ماجنا وыپیتь 1-2 چشک نپیتکه.

10. تکجی خاراشیی ایفّیکت داستیگیتسیه شلفییم. دلیه پریگاتاولینیه نستایک نوجنا وزیتь پا 1 ست. ل. لیستьیف شلفیّه ا میتы. پالاجیتь و ترموس س ویچیره 2 ست. ل. سباره ا زلیتь اگا 2 ست. کیپیتکه. پراتسیدیتь س اتره ا پرینیمتь 4 رزه و دینь پا 50 زه 30 مینوت دا ادы.

Рекламный блок-3

حقیمیزده

Яна маълумот

2015-03-12_11-01-45_201626

سیپکیلن یوقاتیش-نقابلر

سیپکیل برینچ مرته باله 5-6 یاشلیک پیتیدیاق کوریند. کتّه بولگن سر سیپکیلّر سان کمیه بارد. …