Home / مدنية / پامیدار ایکیش-ترتیب

پامیدار ایکیش-ترتیب

پامیدار کوچتلر اتیشتیریش فایدل خم کیزیکرل مشگولاتدیر. مثال تریکریکسیده ازینگیز ، یکینلرینگیز اچون کوچتلر تیارلشینگیز ممکن. آسان الرن بازاردن ساتیب عالیب کیلیش ، لیکن 1، 5-2ساتیخ جایگه خم پامیدار، بالگر ، بکله‌جان کوچتلر ایکیشینگیز اچون کمیده 15-20 منگ پول صرف کیلیشینگیزگه توگر کیلد ب و پولن تیجب ، وخالنگک ینه آزراک کیسمین ساتیب پول اشلشینگیز خم ممکن ، اینگ اساسییس سیز کوچتلرن عورینمگن خالده ، انیک استگن نوینگیزن ایکیب عالیشینگیز ممکن. ب و موضوعده باشلاوچیلر اچون کیچیک پرنیکلر تیارلش خکیده سوز باریبد. گوروخیمیز ازالر خمّس پرنیک تیارلب ازلر اچون نیخالّر تیارلگنیدخم ، پرافیسّانل پامیدار نیخال اتیشتیروچیلر ضرر کوریب کالمید البتّه (خزیل) ، شونگه کوره گوروخ ازالر دیکّتیگه! کیم ش و اش بلن توکنش کیلگن بولسه از تجربنگیزن کامینتگه یاریتیشینگیزن سوریمیز ، چون که پرنیکلرن خر کیم خر خیل تیارلشد. اگر سیزده ساووک اسّیکخانه بولسه (ساووک اسّیکخانه ب و اسیتیلمیدیگن اسّیکخانه ین ارن بر متر چوکور کزیب ، 2 کوت پلینکه یاپگن خالده لیمان، درخت آرلریگه پامیدار کوچتلر اتیشتیریشد) اشه اسّیکخانده کوچت تیارلب فایدل‌نشینگیز ممکن. آچیک جایده کیچیک پرنیکلرن ایسه ارن 55-60 سم چوکورلیکده کزیب اینین 45، 50سم گه کیلتیریب دیوارلر کولب کیتمسلیگ اچون ایختیات بولیب کزییسیز ، ازونلیگ موخم ایمس خر کیم امکانیتیدن کیلیب چکّن خالده. ژانویهع آییده تیارلنگن چوکورگه ینگ چیریمگن گنگدن یرمین تولدیرسیز ، چوکور توبین لاپتکه یاردمیده 20، 25 سم کزیب یومشتیب کوییشن خم انوتمنگ. و چیریمگن گنگ استیدن 20، 25سم خرکنده‌ای چیریندلرن تیکس سالیب چکینگ ، پکیرده کیرکل میکدارده سو کویینگ و ش و خالده عوریگ سیپیلگونچه آچیک کالدیرینگ اسّیکخانه میدان توپراگین 40 % دله توپراگ، 40% چیریند، 20 فایضین ایسه قیپیق، شال شلخس یاک قُمل اَرَلَشمه تشکیل ایتیش ضرور، اگر اتین کول اَرَلَشتیرسنگیز تخمیناً 1کگ توپراکّه 1اش کاشیک میکداریده کُشسیز. سیز پامیدار عوروگین ایکیشده اشب و چیریند توپراکدن فایدل‌نشینگیز ممکن

یسّیقخانده کوچت اتیشتیریش اکّ خیل اصولده عملگه آشیریلد. برینچیسیده، اروغ سیپیب، نهاللر عالیند اگر 100سم اسیب کیتگن کوچت بولسه 70سم کمیب 30سم آچیک برگلر توپراک استیگه تیگر تیگمس ایکسخه بولد. اکّینچیسیده کوچت کوچیریب اتکزیلد (پیکراوکه کیلیند). پامیدارن 300، 400گرم عوروگ 1 هکتار جایگه اتد.
ش و میکدارگه کرب کنچه گرمّ عوروگ سیزگه کیرکلیگین الچیسیز. عوروگلرن مخصوص عوروگ دوکانلریدن مسلخت سورب ساتیب عالیشینگیز ممکن. یاک ازینگیز آلگن اتگن ییلگ خاسیل عوروگلرین ایکسیز ایرتگ کوچت اتیشتیریش اچون 1 فوریهع کنلریدن ، عورگیلر اچون 15-20کندن سونگ پامیدار عوریگلر ایکیلد. سیپیلگن عوروگلر 1، 1، 5 سم چوکورلیکده کالیش اچون چیریند سیپیلیب لییکده سوگاریلد. پلیانکه یاپیلیب نملیک اترل بولسه 1ایی سوگارمسنگیز خم بولد. بالگر کلمپیر، بکله‌جان 15 فوریه کنلریدن ایکیلد. پرنیک یاپیلگچ چوکور توبیدگ چیریمگن گنگ نیخالّر انیب چکیشیدگ خرارتن، نملیکن سکلشگه یاردم بیرد. کچان نیخالّر سکین اسد یاک تیز؟ انیب چکّن نیخالّرن برگ سیستمس برینچ 20کنده سکین اسد، ینه 15 ، 20 کن اتگچ اسیش سیزیلرل کوچید. انیب چکنیدن 35 ، 40 کن اتیب نیخالّر بلندلیگ ، برگلر کتّلشو کوچید ، خودّ ش و وکتلرده الرن جده اسیب کیتیشیگه یول کویمسدن خرارت و چینیکتیریب بارش اشلر عالیب باریلد. پامیدار و بالگر کوچتلر جویکلرگه ایکیش اچون 60 کُندن سونگ، بکله‌جان ایکیلگچ 65 ، 70 کُندن سونگ آچیک جویکلرگه ایکیلد. (پیکراوکه و آزوکلر و باشکه توصیهلرن کوچت اتیشتیریش اگراتیخنیکس ش و گوروخ موضوعسیده یاریتیلگن) شرخلر و شخصیی تجربلرینگیزن کوتیب کالمیز.

Рекламный блок-3

حقیمیزده

Яна маълумот

2015-03-12_11-01-45_201626

سیپکیلن یوقاتیش-نقابلر

سیپکیل برینچ مرته باله 5-6 یاشلیک پیتیدیاق کوریند. کتّه بولگن سر سیپکیلّر سان کمیه بارد. …