Home / جامعه / تاشکینت-مهمانخانلر تسینы، آدرس، فاتا

تاشکینت-مهمانخانلر تسینы، آدرس، فاتا

«samir» -میخمانخانسی

«samir» میخمانخانس تاشکینت شخرید

ه خکیکیی اوراپه استانداردلریگه ماس کم سانل میخمانخانلر کتاریگه کرد. میخماخانمیز شخرنینگ مرکزیده جایلشگن. میخمانخانه تشک کورینیش اوراپه ‌اندازلریگه ماس روشده برپا کیلینگن. میخمانخانمیز سیزگه لوکس، پالولیوکس و استاندارد خانلرن تکلیف کیلد. خادملریمیز جده میخماندوست بولیب سیزنینگ اینگ نازیک دیدینگیزگه ماس روشده خذمت کورستد. کلینگ و سفرینگیز چاگیده دم عالینگ و خاردیک چکرینگ.

کتیگاریه میخمانخانلر

خودود-تاشکینت شهر

تومن-یک‌کسرایی تومنی

منزیل-رکتباش، 73 کوچسی

مولجل-پیدگاگیکه انستیتوت، اتلیه الچیخانسی

تیلیفان (+ 99871) 215-68-38، (+ 99871) 215-68-98

سیت www. samirhotel. uz

e-mail info. samirhotel@mail. ru

«hayot» -میخمانخنسی

2011 ییلده ینگ 4 یولدوزل زمانویی «hayot» میخمانخنس برپا ایتیلگن. میخمانخانمیز یوکار صفتل مبلь و انجاملر بلن جیخازلنگن بولیب، اینگ کُرکم چتال میخمانخانلریدن کالیشمید. میخمانخانه 31 خواندن عبارت بولیب، انده برچه کولیلیکره موجود (تلفن، سه‌ایف، سپوتنیک تو مین بر، فین، “wi fi”، iphone و ipad اچون “air printer” ویرتول پرینتیر. میخمانخانده خر کنده‌ای خلکه را میکییسدگ کانفیرینتسیه و انجمنلرن اتکزیش ممکن. میخمانخانده اپیک بسّیین، ترینجیر زل، سونه و خیمچیستکه موجود.

کتیگاریه میخمانخانلر
خودود-تاشکینت شهر
تومن-یشن‌‌آباد تومنی
منزل- مونیس کوچس، 80
مولجل- “chenson” ریستارنی
تلفن (+ 99871) 290-05-05؛ (+ 99871) 290-92-29
سیت www. hayot. uz

e-mail info@hayot. uz

city palace”-میخمانخانسی

تم، گدی زباتیتسیه آ وشیم کامفارتی  و آتیلی city palace وسی پرادومنا دا می‌لاچیی. بلگادریه ادابنام و رسپالاجینی و و تسینتری تشکینته وы بыست را دابیریتیسь دا می‌سته دیلاوایی وستریچ ال نیپرینوجدینّاگا آتدыخه. انتیرьیر، و کاتارام سپلیلیسь لکانیچناستь اوراپییسکاگا ستیلیه ا راسکاشь واستاکه، سازدیت نیابخادیمویو دلیه وس اتمسفر و، بودь تا رباچیی ریجیم ال رسّلبلینّیه آبستناوکه. کولیفیتسیراونّыی پیرسانل اچیتыویت وش پاجیلنیه پا پریبыونی و و آتیلی، چتابы وы چوستواول سیبیه مکسیملьنا کامفارتنا. گُرمنы آتسینیت کولینرنыی سیکریتы نشیخ پاوراف ا ازыسکنّыی بلیوده، پریدلگیمыی و ریستارنخ ا برخ city palace. ا گاست، ادیلییوشی ونیمنی فیزیچیسکایی فارمی، ماگوت واسپالьزاوتьسیه ساوریمینّыم ترینجیرنыم زلام، بسّیینام، تنیسنыم کارتام.

کتیگاریه میخمانخانلر
خودود-تاشکینت شهر
تومن-یونس‌‌آباد تومنی
منزل- میر تیمور کوچس، 15
مولجل-“wyndham” می‌خوانخانس، ums، آلایی بازار، ا. تیمور موزیی، سکویر، “ادا”
تلفن- (+ 998 71) 238-30-00، (+ 998 97) 777-90-07
e-mail info@citypalace. uz

“wyndham tashkent”-میخمانخانسی

پراستارنыی ا ساوریمینّыی نامیره ا اپرتمینتы گاستینیتسы “wyndham tashkent” پریکرسنا پادایدوت کک دلیه بیزنسه، تک ا آتدыخه نه ولیکام شیلکاوام پت. ک وشیم اسلوگم تکی ساوریمینّыی ادابستوه، کک پلاسکااکرنّыی تلویزارы وыساکاگا رزریشینیه ا بیسپلتنыی وыساکاسکاراستنایی اینترنت نه وسیی تیرّیتاری. گاستینیتسه رسپالاجینه و سمام تسینتری گاراده ا لیگکا داستوپنه دلیه پوبلیچناگا ترنسپارته، چتا پازوالیّت لیگکا ا پراستا دابرتьسیه و لیوبویو تاچک و گاراده، وکلیوچیه تکی پاپولیرنыی داستاپریمیچتیلьناست، کک الیسکیی بزر، موزیی استاری تیموریداف، بزر چار-س و ا پلاشدь خست-امم. و گاستینیتسی امییتسیه دوه ریستارنه س واسخیتیتیلьنایی کوخنیی ا بنکیتنыی زلы دلیه تکیخ می‌راپرییتیی، کک سودьبы، کارپارتیونыی وستریچ ا ت. پ. ک اسلوگم گاستیی فتنیس-تسینتر، زکرыتыی ا آتکرыتыی بسّیین ا نستایشیه توریتسکیه بنیه. آتکرایتی دلیه سیبیه کرسات و گاراده تشکینته ومیستی س نم.  وы ماجیتی نسلجدتьسیه سپوتنیکاوыم تیلیویدینییم، ا تکجی بیسپلتنыم wi-fi. مینیبرы پریداستولییوت پراخلدیتیلьنыی نپیتک، آبسلوجیونی و نامیرخ کچیستوینّایی ا سوایوریمینّایی. دلیه وس پادگاتاولینы پرییتنыی ویش، کک خلتы، تپاچک ا بیسپلتنыی تولیتنыی پریندلیجناست دلیه پاوыشینیه عوراونیه کامفارته وشیگا پریبыونیه.

میخمانخانلر
خودود-تاشکینت شهر
تومن-یونس‌‌آباد تومنی
منزل- میر تیمور کوچس، 8، تس-4
مولجل- ums، آلایی بازاری
تلفن-  (+ 99871) 120-37-00، (+ 99871) 234-01-01
e-mail reservation@wyndhamtashkent. com

 

Рекламный блок-3

حقیمیزده

Яна маълумот

GQMX2g14873343724025_b

وزبیکیستانده phd و doctor of science علمیی درجلر جاریی ایتیلد

الیی تعلیمدن کییینگ بر باسقیچل (فن دکتر درجس) تیزیم اکّ درجلیگه (phd و scd) ایلنتیریلد.