Home / مدنية / فیتر صدقس-زکات (رمضان آی)

فیتر صدقس-زکات (رمضان آی)

فیتر صدقس عرب تیلیده“صدقه”سببیگه اضافه قیلینیب“صدقت ال-فطر”دیب ناملند. یعن فطر (هیّت) کنینگ تانگ اشب و صدقن واجب بولیشیگه سبب بولد. شونگه کوره فطر کن تانگ وقتده توغیلگن بالگه هم فطر صدقس واجب بولد. تانگدن کییین توغیلگن بالگه ایسه واجب بولمید. تانگ وقت وفات بولگن کیشیدن فطر صدقس ساقط بولد، تانگدن کییین وفات قیلگن کیشیدن فطر صدقس ساقط بولمید. شونینگدیک، تانگ وقتیده نصاب مقداریدگ ملککه ایگه بولسه، انگه فطر صدقس واجب بولد. تانگدن کییین یاک تانگدن آلدین ایگه بولیب، تانگ وقتیده ایگه بولمسه واجب بولمید.
خولّس، فطر صدقسینینگ معناس فطر کنینینگ تانگ سببل واجب بولدیگن صدقدیر.
فیتر صدقس زکات فرض بولیشیدن آلدین، رمضان روزس فرض بولگن ییل سنّت بلن ثابت بولگن واجب عملدیر.
عن ابن عمر قال: ”فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة“متفق عليه
بد‌الله ابن عمر رازییلّاه و انهودن روایت قیلیند: “رسولّ‌الله سالّلاه و الیه و سلّم فطر زکات خرمادن بر ساع، ارپدن بر ساع مقداریده مسلمانلردن قلگه هم، هورگه هم، ایرگه هم، عیالگه هم، کیچیکّه هم، کتّگه هم فرض قیلدلر. ان آدملر نمازگه چقیشیدن آلدین ادا ایتیشگه امر قیلدلر ”. امام بخاریی و امام مسلم روایت قیلد.
رسولّ‌الله سالّلاه و الیه و سلّم اشب و حدیث شریفده فطر صدقسین واجب قیلیب، انینگ مقدارین تعیین قیلد. فطر صدقس رسولّ‌الله سالّلاه و الیه و سلّم زمانلریده انسانلر عادتده طعاملندیگن و الرنینگ کوپینینگ اییده تاپیلدیگن خرما و ارپدن ایکن بیان قیلیند. اوشه وقتلرده بوغدایی جده هم کم استعمال قیلینگن، دییرل بولمگن.
فقیهلریمیز مذکور و باشقه حدیثلرن جملب فطر صدقس بوغدایی، بوغدایدن عالیندیگن ان و تلقاندن و مییزدن یریم ساع، خرما یاک ارپدن بر ساع بیریش کیش باشیگه واجب بولد دیید. “ساع”بر ادیش بولیب، اوشه وقتنینگ اولچاو برلیگ بولگن. بر ساع اب و حنیفه و عراق فقیهلرینینگ ایعتیبریده 3. 800 گرمّگه تینگدیر. یاک مذکورلرنینگ قییمتین بیریش جایزلیگیگه حنفیی علمالر اتّفاق قیلگنلر.

فیتر صدقسینینگ حکمت.

عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصيام من اللغو والرفث فمن أدى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود و الدارمي
بد‌الله ابن عبّاس رازییلّاه و انهودن روایت قیلیند: “رسولّ‌الله سالّلّاه و الیه و سلّم فطر زکاتین روزه‌دار اچون بیهوده گپ-سوز و حرکتلردن پاکلنیش و مسکینلر اچون طعاملنیش بولیش اچون فرض قیلدلر. کیم ان نمازدن آلدین ادا قیلسه، و مقبول زکات بولد. کیم ان نمازدن کییین ادا قیلسه صدقلردن بر صدقه بولد ”. اب و داوود و دارمیی روایت قیلد.

وشب و حدیث شریفدن فطر صدقسین ادا قیلینیشده صدقن صوابین تاپیش بلن برگلیکده اکّیته حکمت و فایده کوزده توتیلیش معلوم بولد.
بیرینچ حکمت و فایدس فطر صدقس رمضان روزسین خطا و کمچیلیکلردن پاکلید. شونینگ اچون وکیع ابن جرّاح“رمضان آیینینگ فطر صدقس خودّ نمازنینگ سهو سجدسیگه اوخشید. نمازنینگ واجب عمل ترک بولگن وقتده سهو سجدس نمازن توغریلگندیک، فطر صدقس روزنینگ کمچیلیکلرین توغریلید”-دیید. لیکن برار عذر بلن روزه توتالمگن کیشیلر هم، روزه توتیش واجب بولمگن یاش باللرگه هم فطر صدقسین بیریش واجب بولد.
یکّینچ حکمت و فایدس هیّت کنیده کمبغل و مسکینلر، اتیم و بیچارلرن خرسند قیلیش، الرنینگ آچلیکلرین کیتکزیب، حقیقیی بیرم کیفییتین الرگه بیریشدیر. شونینگ اچون هم فطر صدقسین هیّت کن تانگ وقتیده بیریش واجب بولد. امّا، رمضاننینگ اوّلیده، آلدیندن بیرسه جایز. هیّت نمازیدن کییینگه قالدیرمسلیک کیرک. نمازدن کییینگه قالسه هم ساقط بولمید. هتّاک، ذمّه‌سیگه واجب بولگندن سونگ انقراضگه اچرب کمبغل بولگندن کییین هم فطر صدقه ساقط بولمید. لیکن زکات ذمّه‌س واجب بولگندن کییین نصابن بعزیس یاک همّس هلاق بولسه زکات ساقط بولد.
فیتر صدقسیده منه شونده‌ای اکّ الغ حکمت و فایده بار ایکن. گویاک فطر صدقه بلن روزنینگ قبول بولیشیگه یول آچیلیپد. شونینگ اچون بعز الغلریمیز بعز کیشیلرگه شرعیی حکم اعتباریدن فطر صدقه واجب بولمسده، لیکن ان حکمت و فایده کوپ بولگن اچون فطر صدقن ادا قیلماق ضرورییدیر دیید.
شونینگ اچون هم شافعیی مذهبیده فطر صدقن واجب بولیش اچون نصاب شرط قیلینمد. صدقة فطر بیریشگه قادر بولسه واجب بولد.

فیتر صدقس واجب بولیش شرطلر.

1. هور بولیش.
فیتر مالیویی عبادتلردن بولگن اچون هور بولمگن کیشیلرگه واجب بولمید. چون که قلنینگ مال-ملک بولمید. بلکه، قل خواجه‌سینینگ ملک بولد. اَنه ش و خواجه‌سیگه خذمت قیلیب تورگن قلنینگ فطر صدقسین بیریش خواجه‌سیگه واجب بولد.
2. مسلمان بولیش.
فیتر صدقس عبادت و و بلن قربت (صواب) حاصل بولد. عبادتلرن توغر بولیش اچون نیت لازم. نیت ایسه فقط مسلمان کیشیدنگینه درست بولد. مسلمان بولمگنلرنینگ نیت توغر بولمید و نیت توغر بولمگن اچون عبادت بولمید.
3. نصاب مقداریدگ ملککه ایگه بولیش.
فیتر صدقس مالیویی عبادت بولگن اچون معلوم بر مقداردگ مال-ملککه ایگه کیشیگه واجب بولد. فقیر و مسکینلرگه واجب بولمید.
عن أبي هريرة: لا صدقة إلا عن ظهر غني رواه أحمد
ب و هوریره رازییلّاه و انهودن روایت قیلیند: “رسولّ‌الله سالّلاه و الیه و سلّم صدقه بایلیکن آرقسیدن واجب بولد”-دید. امام احمد روایت قیلد.
رسولّ‌الله سالّلاه و الیه و سلّم اشب و حدیث شریفده فطر صدقن واجب بولیش بایی بولگن، معلوم بر مادّیی قوّت بار کیشیگه واجب بولیشین بیان قیلماقده. اسلام دین انگیل، انینگ مالیویی عبادت هم انگیل بولیش کیرک. انگیل ادا قیلینیش معلوم نصابگه ایگه بولگندن کییین بولد.
فتاوای قاضی‌خانده: “فطر صدقسین واجب بولیش اچون شرط قیلینگن بایلیک زکات نصابیگه یاک اسلیی حاجتدن (مسکنیدن، کیییب یورگن کیییمیدن، مبلیدن، الاویدن و اسباب-اسکونسیدن) تشقر نصاب قییمتیدگ مالگه ایگه بولماقلیک بلن بولد. فطر صدقسینینگ نصابیده مالن اوسوچ بولیش اعتبارگه عالینمید. بر هاولیدن باشقه هاول، کیییمنینگ اچ جفتیدن باشقه کیییملر فطر صدقسینینگ نصابیده ایتیبارگه عالیند”-دیییلد.
زکاتن واجب بولیشیده ایسه فقط اوسوچ مالّر 1. طلا، کموش و بوگونگ کُندگ مواملدگ قاغاز پولّر. 2. چاروا مالّر. 3. تجارت نیتیدگ مالّر نصابگه اتگن بولیش اعتبارگه عالیند و قیرقدن بر قسم زکات بولد.
دیمک، زکات نصاب باشقه، فطر صدقسینینگ نصاب باشقدیر. زکات نصاب فقط زکات چقریلدیگن اوسوچ مالّردن حساب قیلیند. فطر صدقسینینگ نصاب ایسه اسلیی حاجتدن (اشلتیلیب تورگن مال-ملکدن) تشقر مال-ملکلر هم حساب قیلیند. اشب و فطر صدقسین نصابیگه ایگه کیشیگه اوزینینگ و بلغاتگه اتمگن فقیر فرزندینینگ فطر صدقس واجب بولد. خاتینینینگ، بلغاتگه اتگن فرزندینینگ و بلغاتگه اتمگن بایی فرزندینینگ فطر صدقس واجب بولمید. لیکن مذکورلرن فطر صدقسین بیرسه ادا تاپد. ش و بایلیکّه ایگه کیشیگه باشقلرنینگ زکاتین، صدقسین و نذرین آلماق حرام بولد. قربانلیک قیلیش و نفقسیز قالگن محرم قرینداشلرنینگ نفقسین قیلیش واجب بولد.
فیتر صدقس زکات بیریلدیگن کیشیلرگه بیریش بلن ادا تاپد.

Рекламный блок-3

حقیمیزده

Яна маълумот

1453288048_vich3

ایتس کسلّیگ-بیلگیلر، دوالش

ایتس – ویروسلر امّون تیزیمینینگ ضررلنیش نتیجسیده ینگ کسلّیکلرنینگ و یامان صفتل ینگ حاصللرنینگ پیدا …