Home / مدنية / لزّتلنیش سیرلر

لزّتلنیش سیرلر

جینسیی یقینلیک طبیعت انعام ایتگن حادثه بولیب، طبّیی تیلده کایتوس دیییلد. جنسیی یقینلیکّه جنسیی اعضالردن طبیعیی فایدلنیلد. ب و جنسیی یقینلیک وقت سیوگ بلن حقیقیی شغولّنیش بولیب، فرزندنینگ دنیاگه کیلیشیگه سببچ بولد.

جینسیی یقینلیکنینگ کونگیلّ اوتیش، اندن عیال و ایرککنینگ لذّتلنیش اچون اکّله تامان هم انینگ برچه صنعت بلن تنیش بولیشلر لازم. جنسیی یقینلیک عیال و ایرکک اورتسیدگ مهر محبّتن مستحکملید، عایله تاتوولیگین، ترموش حلاوتین خمده انینگ مضمونین تأمینلید. جنسیی لذّتلنیشنینگ یوقلیگ، انینگ مدنیّت، صنعت بلن ناتنیشلیک کوپچیلیک یاشلرنینگ اجرلیب کیتیشیگه سبب بولد. تلبلیک دوریمده توغوروقخاندگ عملیی مشغولات اوتیش وقتیده یاش جوان و اورته یاشدگ تجربل خاتین اورتسیده بولیب اوتگن صحبت حل-حل یادیمدن چقمید. ب و صحبت قلاغیمگه چلینیش بلن اوزیمن پنگه عالیب، ان آخریگچه ایشیتیشگه میسّر بولدیم. تجربل خاتین یاش جوانگه سؤال بیرد:
«خیز، ایرینگیز بلن قوشیلگنده نیمن سیزسیز؟ مزّه قیلسیزم؟ کییین سیزگه قوشیلیشگه تیز-تیز احتیاج بولدیم؟» یاش جوان ایلیب و بر آز قیزریب: «قیدم، می‌ن ب و نرسلرنینگ مضمونیگه اتگنیمچه یوق، کوپینچه ب و نرسدن قورقمن هم، هیچ نیمن سیزمیمن، و کیشیم تیز اخلب قالدلر»،-دیب جواب بیرد.
تجریبل خاتین ب و جوابدن عجبلنیب، یاش جوانگه بطون جنسیی یقینلیک لذّتلرین توشونتیریب کیتد و سوزین: «دنیاده بندن آرتق راحتبخش لذّت بولمسه کیرک»،-دیّه تماملد.
لبتّه، یاش جوان توغیریق خواندن چقنیدن کییین ایریدن اوشه «لذّت»ن کوتد. عفّت کوچل عیاللر: «ترموش ش و ایکن»،-دیب اوتیب کیتیشلر هم ممکن، لیکن علم-تکنیکه رواجلنگن زمانمیز عیاللر شونده‌ای اوتیب کیترمیکنلر؟ حاضرگ وقتده یاشلر اورتسیده قوید چقدینینگ کوپلیگ، زینا و باشقه علّتلرنینگ یوزگه کیلیاتگنیده نیمه دییسیز؟ دیمک، ب و کب کونگیلسیزلیکلر کیلیب چقمسلیگ اچون هر بر ایرکک و عیال جنسیی یقینلیک سعت حقیده اترلیچه بلیمگه ایگه بولیشلر لازم.
وز آلدیده سیوگن کیشیس تورگن. عیال و بلن یکینلشیش کنده‌ای لذّت کیلتیریشین بلد، ب و خال ایسه اکّ تامانده خم کوچل جنسیی مییلّیک پیدا بولیشیگه عالیب کیلد. اَنه شوندن سونگ اکّاولان عورتسیده سیوگ ایین باشلند.

ارکک اَنه ش و وکتده شاشمسلیگ، عیالن جنسیی الاکگه تییارلشن خل دوام ایتیش کیرکلیگین یاددن چکرمسلیگ لازم. اگر ایرکک جنسیی الاکگی شاشیلسه کتّه خطا کیلد. انده ایرکک از خرسین کاندیریب، عیالنینگ کانیکمه‌ای کالیشیگه سببچ بولد. ب و خالت عیالده ایرککّه نسبتاً خکّانیی ناراضیلیک توگتسیریش ممکن. ایرکک عیالده اینت کوچل شخوانتگی نکتلر کلیتار، کیچیک جنسیی لبلر، آگیز بوشلیگ، کنگه کریشدگ شلّیک کوتلر ایکنلیگین کزرده توتیب، جنسیی الاکه باشیده آلت بلن ش و ارلرن نازیک کیتیکلب اینش لازم. ب و ارلرگه تأثیر کیلیش جنسیی الاکه آلدیدن توگیلدیگن سیوگ تمثالیدیر. یوکاریده کیلتیریلگن باشکه. ایراگین نکتلر کُشیمچه نکتلر بولیب، بعضاً میجاز ساووک عیاللرده کُشیمچه جایلرن (مثلاً، کوکرک اچین) کیتیکلشگه توگر کیلد. بعز عیاللرده اینگ کوچل کوزگتوچ نکته آرکده (anus) جایلشگن بولیب، ب و نکتن کیتیکلش رخیی و منتیکیی تاماندن آگیر و اچیلیش مشکول مثلدیر. عیال کیشینینگ جنسیی کوزگلوچنلیگ ازگروچن، و عیالنینگ ایرککّه بولگن موناسبتیگه باگلیک. عیاللرده شخوانیی خیسّیات کنده‌ای بولیشیدن کچع نظر، صنعتکارانه و نازیک موناسبت، ایراگین نکتلرگه تأثیر، الرده جنسیی الاکگه ماییلّیکن البتّه کوزگتد. بنده عیالنینگ جنسیی اعضالر آلتن کبول کیلیشته تییار خالگه کیلد. یعن کلیتار ترنگلشد، کین ایسه نملند.

بیر خیل عیاللرده فکت کلیتارگه ایمس، بلکه جنسیی اعضالرنینگ خمّسیگه تأثیر کیلیشدن کوزگلیش صادر بولد، ب و وکتده کنگه کریتیلگن آلت اسّیکلیگ آرگزم خالتیگه عالیب کیلد، اکّله جنسده خم بر وکگده کانیکیشن یوزگه کیلتیرد. اگر ایرککده عوروگ توکیلیش آلدین صادر بولیب، آلت سوله باشلسه خم، و خرکتن توختتمه‌ای دوام ایتّیرسه، عیالده آرگزم (خوش یاکیش) کیلیب چکد. کوپچیلیک عیاللر از ایرکگینینگ یومشاک طبیعتل و اعتبارل بولیشین خاخلشسه، باشکه ایریم عیاللر انینگ کوپال یاک کیسکین خرکتلرین. کوکریشگچه عالیب باروچ اپیچلرن یاکتیریشد، لیکن ب و گوروخگه کروچ عیاللر انچلیک کوپ ایمس. ایرکک سیوگ ایین وکتیده اخمیت بیردیگن خالتلردن ینه بر عیالنینگ جنسیی الاکگه کندپ یانداشیشیلیر. اگر عیالده جنسیی ایین وکتیده عالیندیگن لذّتن ازیتیریش نیت بولسه، و الاکن چوزیشگه خرکت کیلد. عیال آرگزم وکتیده البتّه کوزین یومیب آلد. ایرکک جنسیی الاکه توگگوتگچه عیال ازین کنده‌ای خیس ایتیاتگنین کوزتیب بارد. جنسیی الاکه وکتیده کیش تنس اعضالریده یوز بیردیگن جریانلرگه توختلیب اتیلیک.

جینسیی الاکگه تییارگرلیک و جنسیی الاکه صادر بولیاتگن وکتده عیال و ایرکک اعضالریده باسکیچمه-باسکیچ کوییدوگ ازگریشلر صادر بولد. شرطل کوزگلیش دور دسب اتلدیگن باسکیچده خر اکّ جنس ایرکلش و ایرکلنیش بلن بند بولیب، بوسلر آگوشیده بر-برینینگ یلنگاچ تنلرین کوچدلر. ب و دورده آلت نیخایتده ترنگلشیب، انینگ باش کیسم و عیالده کلیتارنینگ سیزگیرلیگ آشیب کیتد. ایرککده آلت ایریکتسیه خرلتیگه اتد، عیاللرده ایسه کین نملنیب، کیچنک جنسیی لبگه کان کوییلیش کوپید و و کیزگیش-کارمتیر رنگگه کریب، کتّلشد. شونده‌ای کیلیب، ایرککده آلتن کنگه کرگیزیش، عیالده ایسه ان کبول کیلیش اشتیاک توگیلد، یعن فریکتسیه-تنه خرکت باشلنل، بنده ایراگین نکتلرده کوچل کیتیکلنیش یوزگه کیلد. ب و خالتده ایرکک عیالده جنسیی ایگانیش دائم آرکده کالیشین ایسدن چکرمسلیت کیرک.

بعزن آلت فریکتسیه وکتیده عیال ایراگین یوزلرین سترل کیتیکله‌ای آلمسلیگ ممکن. بنده‌ای وکتده کلیتار باشین ایرکک یاک عیالنینگ از کُشیمچه کیگیکلش لازم بولد. فریکیّه کوچیّت بلن آرگزم دور باشلند و 3-4 دکیکه لوام ایتد. آرگزم دوامییلیگ تخمینیی بولیب، خر کیمده تورل مدّتده دوام ایتیش ممکن. آرگزم وکتیده عیال یوز و باشکه ارلرینینگ کیزریش، کوکرک بیزلریده ترنگلیک، کوکرک اچینینگ براز شیشیش علامتلر پیدا بولیب، آرگلزم توگگچ، تیزده از اسلیته کیتد. کوکرک بیز اچلرینینگ سکین شیشیش، عیالده آرگزم خالت صادر بولمگنیدة نشاندیر. عیاللرده اچ خیل آرگزم فرکدند؛ الرلن برینچ باسکیچ بر زومده یوزگه کیلیب، عیال گوس از سّزگیسین یوکاتگندیک بولل و ب و دورده سویوکلیک کیتگنلیک خیس کیلد. ب و خال عیاللر اییکولییییس بارلیگیدة دلالت بارد.

ارگزمنینگ اکّیپچ باسکتگچیده اوّل تننینگ تاس کیسمیده، کیییم بطون آرگینیزم بویلب اسّیکلیک سیزگیس ترکلل. آرگزمنینگ آخرگ اچینچ باسکیچیده موشکلر کیسکریش صادر بولد (ب و خال پولьستسیه بیلگیس بلن نمایان بولل). کویچیلیک ایرکک و عیاللر آرگزمگه کخرمانلیک صفتیده کریدلر خمده ازلرینینگ «ایرککلیک» و «خاتینلیک» خصوصیتلرین نمایام کیلیشگه خرکت کیلدلر. ب و ناتوگر، البتّه. آرگزمگه طبیعتنینگ موجیزل انعام صفتیده کرش کیرک بولد. آرگزمده ایرکک و عیالده رخیی و جسمانیی کانیکیش خالت یوزگه کیلد. آرگزمنینگ بولمسلیگ ارگانیزم ا\^/میی خالتینینگ ضعیفلشیب کیتیشیگه، جنسیی اعضالر فالییتیدن کنگیل تولمسلیک خالتین سیزیشگه عالیب کیلد.

ارگزم وکتیده کیشی’عزالریده زوریکیش علامتلر، یعن یورک کیسکریش بر دکیکده 180 مرتگه آرتیب کیتیش، کان باسنم عورتچه 40-80 مّ سیماب استونیگه کوتریلیش، خرسیلّش خالّرین کوزتمیز. آرگزمنینگ آخرگ باسکیچ کیتیش باسکیچ بولیب، بنده نفس عالیش بر مرامگه توشد، تیر رنت از خالیگه کیتد، خارگینلیک خیسّ پیدا بولد. ب و وکتله کوپچیلیک عیاللر ایرلرین ایرکلشن یخ: ا کورسلر، بعزیلریگه خیچ پرسه یاکمید. بندن کییین بولدیگن جنسیی الاکه وکت خر کیمده تورلیچدیر. 80 فایض ایرکک سیکس توگریسیدگ خیال بلن یوردلر. 60 فایض عیال لذّتلنیش آنلرین تولکینلنیب کوتدلر. ان اکّ فایض 18-30 یاشلیک عیاللر از کیزلیک پردلرین سکلب کالدلر. ایرککلر آرسیله ایسه ب و یاش اتیگ اتگ فایضن تشکیل کیلد، خالاس. اتلییلیخلر سیوگ ایین بلن مشینده یاک پایزده شوگولّنیشن جده یاکتیرلیلر، امّا لیکن چومیلیش میدانچس، استیراخت باگیده خم ب و اش بلن شوگولّنیش الر اچون کتّه کیف بکیشلید. کیزلر 18 یاشگچه ازلرین گوناخسیز خیسابلییلر، سیکس مثلسیده ساووکّانلیک کورستسلر. کییینچلیک سیکسگه بیریللیلرک است کویبیرسیز.

وچ فایض فیال ایریگه بی‌وفالیک کیلسه، ب و کورستکیچ ایرککلرده 51 فایضن تشکیل ایتد. روس عیاللرین یرم ازین ساووک، یعن فریگید دیب خیسابلید، یاک خیچ کچان سیوگ لذّتین تاتیب کُرمگن بولد، یرم ایسه بنینگ تسّکریسیدیر. خر بر عیال سیوگ سورخوشلی1′ین آلمگن خیسابلسه، خر اکّینچ عیال ایرکک یوکتیگیدن ازلرین کانلیرتسیلر. پیروده اینگ کوچل شخوانیی خیسّیاتن کوزگتوچ میوه اواکدا خیسابلند. شونینگ اچون اکلّ آتلر درخت می‌وس پیشگن دورده از کیزدرین کوچگه چکرمیدلر. کنینچه عیالدر، ایرکک بلن کُشیلیشیدن آلدین، تیزلن اچینیب، کورپه تگیگه کریشگه، چیراکن اچیریشگه خرکت کیلدلر. ب و بدن الر ازلرین یلنگاچ «کوریمسیز» (عیال فکریچه) تنلرین ایرککّه کورستمسلیکّه خرکت کیلدلر.

میریکه کُشمه شگتلر عالملرین اتکزگن تیکشیریشلریگه کرگنده 26 منگ عیاللن سوراف اتکزیلگنده. . الرنینگ 41% ازیگه ایشانچسیزلیک بلن کرب، ازلرین اینگ خنک (اشا عیاللر فکریچه) ، بدنلرین کورستمسلیکّه خرکت کیلیب، شخواییی تماندة انچه آچیلمه‌ای کالدلر. عیاللرنینگ ب و کیلیگلر ناتوگر، چون که ایرینگیز بر بر ایرتم کیچم بدنینگیزن کورد. عیاللر شون ایسلریدن چکرمسلیکلر کیرکّ، ایرکک اچینیاتگن عیالن اچیتّیش وکتیده خدّن تشکر یخش کورد بندن تشکر، عیالن ایرکک آلدیده اچینیب کدّ-کامتین کوز-کوز کیلیش انده شخوانیی خیسّیاتین بر نیچه مرته کوترد.

جینسیی موناسبتلر خکیده 10 ته فکت.
جینسیی علاقه ار-خاتین موناسبتلریده انگ اساسیی حسابلنمسه هم، و جده مهمدیر. عایلدگ تاتوولیک هم جنسیی موناسبتلرده معمّا بولمسلیگیگه باغلیق. افسوس، ییلّر اوتیب، 10-15 ییل برگه یشگن ار-خاتینده جنسیی موناسبتلر اوز بایلیگ، اهتیراس، کوچ و رمانتیکسین یاعقاتیب بارد. قنده‌ای قیلیب بنگه یاعل قویمسلیک ممکن؟ جنسیی علاقه اساسیی بولمسه هم، و بولمسلیگ یخش امس. ایر-خاتین هر کن یاک هر اکّ کُنده جنسیی علاقه قیلیش شرط امس. عموماً علاقلر هفتده نیچه مرته بولیش امس، الرنینگ ار-خاتین اچون ییترل بولیش مهم. جسمانیی یقینلیک نتیجسیده روحیی یقینلیک هم کوچید.

گر ار-خاتین بارگن سر کمراق جسمانیی علاقده بولسه، الر آرسیده روحیی ازاقلشو پیدا بوله باشلید، ب و اسه اوز نوبتیده ینه جسمانیی ساووقلیکّه عالیب کیلد. بر-برینگیزن نه فقط تنده، بلکه کن مابینیده ارکلش حقیده انوتمنگ. کاپینچه جفتلیکلر جسمانیی یقینلشون فقط جنسیی علاقدن آلدین عملگه آشیردلر. اگر یقین دقیقلرده جنسیی موناسبتگه امکانیت بولمسه، دیمک بر-برین تیگیش، سیلش، ارکلش هم ممکن امسدیک تویولد. پسیخالگالرنینگ فکریچه، کن مابینیده نتیجس جنسیی علاقه بولمسه هم، ار-خاتین بر-برین ارکلب توریش الر آرسیدگ جسمانیی یقینلیکن کوچییشیگه عالیب کیلر اکن. بران خفگرچیلیکدن سونگ یرشیش جنسیی علاقه بلن یکنلنسین.

قتّیق کیلیشماوچیلیک نتیجسیده ار-خاتین خفه بولیب قالگن بلن، بر-بریگه بولگن محبّت سونمگن بولد. شونده جنسیی علاقه ش و محبّت اظهار صفتیده این مدّعا بولیش ممکن. جنسیی علاقه بازاردگ بویوم امس. بعز عیاللر بران مقصد کوزلب جنسیی علاقن بازارگه سالدلر. “گر شونده‌ای بولس”، بولد، عکس حالده “یاوق”، دیب.

ارکک کیش بنده‌ای آلد-ساتدیگه کوپ بلن 1 ییل چیدید، کییین عکس بولیب قولیش ممکن. کینا یاک رمانتیک کتابلردیک موناسبتلرگه ایشانمنگ. گوزل اچک کیییم، اجاییب توشلیک و شغملر بلن جنسیی علاقده بولیش جده رمانتیک و یاقیمل تویولد. بنده‌ای کیچه انوتیلمس بولیش عنیق. لیکن سیزده 3 فرزند، اش، ویی یوموشلر و یوویلمگن ادیشلر تورگنده هلیگ کیچن ایوشتیریش جده قییین بولسه کیرک. شونده‌ای دملرده توشکنلیکّه توشمنگ، رمانتیک بولمسه هم، لیکن بر-برین سیویب توشوندیگن ار-خاتین آرسیدگ جنسیی علاقه هم جده یاقیمل بولد. یوقاریده تأکیدلنگن رمانتیکه بعزیده بولیب تورد.

هر کن امس، هر هفته هم امس، بعزیده موناسبتلرگه براز آلاو یاقیش اچون رمانتیک محیط یاک بران نانعنویی کورینیشن تجربه قیلیب کوریش فایددن خال بولمید. آیین کتّلرگه هم کیرک. ایر-خاتین ییلّر اوتیب یاشلیگیدگ اوینشیشلر، هزیلّشیشلرن انوتیب یوباردلر. یاش اوتگن بلن دل یاش بولسه، موناسبتلرن قیزدیریب توریش آسانراق بولد. بر-برینگیز کوزینگیزگه قرنگ. بعزیده بولسه، هم لذّتلنیش پیت بر-برینگیز کوزینگیزگه قرنگ.

دا فیلسوفلرینینگ فکریچه، اوشه پیت انسان کوزلریده بطون محبّت و اهتیراسن کورسه بولر اکن. کییین انچه پیت سیزگه قرگن اوشه کوزلرن انوته آلمه‌ای یورسیز. ادیش-تاواق کوتیب تورد. کندلیک اش-یوموشلر حقیدگ اویلر بزن حتّی جنسیی علاقه پیت هم ترک اته آلمسلیگ ممکن. بنده‌ای اویی و فکرلر بزگه طولیق روحن و جسمانن لذّتلنیشیمیزگه یاعل قویمید. انوتینگ. بریبیر حاضر هیچ نرسه قیله آلمیسیز. لذّتلنینگ، ارتگه اسه ینگ کن باشلند. تیز جنسیی علاقه معمّالر ییچیم. چرچاو و یوموشلر، کندلیک ستریسّ، وقتنینگ ییتیشمسلیگ ار-خاتین آرسیدگ جنسیی موناسبتلرن یوقّه چقریش توغر امس.

شاشیلینچ پیت تیز جنسیی علاقه ارککّه هم عیالگه هم یاقیمل بولد. ییغیلیب قالگن ستریسّن یینگد. عیاللرگه علاقدن آلدین ازاق ارکلش طلب اتیلد دیییلگن، لیکن چرچگن پیت، عموماً هیچ نرسه بولمگنیدن کوره محبّت و اهتیراسگه بایی قیسقگینه جنسیی علاقه هیچ بر عیالن بی‌فرق قالدیره آلمید. ع

 

 

Рекламный блок-3

حقیمیزده

Яна маълумот

2015-03-12_11-01-45_201626

سیپکیلن یوقاتیش-نقابلر

سیپکیل برینچ مرته باله 5-6 یاشلیک پیتیدیاق کوریند. کتّه بولگن سر سیپکیلّر سان کمیه بارد. …