Home / مدنية / سیپکیلن یوقاتیش-نقابلر

سیپکیلن یوقاتیش-نقابلر

سیپکیل برینچ مرته باله 5-6 یاشلیک پیتیدیاق کوریند. کتّه بولگن سر سیپکیلّر سان کمیه بارد. 35-40 یاشدن کییین ایسه بطونله‌ای یوقالیب کیتد. تیرین آقرتیریش مقصدیده قولّنیلدیگن کوپگینه یاغل سورتملر تیر یوزه قوتین اندگ داغ بلن برگه کوچیریب توشیرد. براق سیپکیلن اشلب چقردیگن هوجیرلر تیرینینگ انچه چقور قوتیگه جایلشگن بولد. شونینگ اچون تیرین آقرتیروچ کرملر فقط وقتینچه یاردم بیرد: قویاش نورلر تأثیریده داغ اشلب چقردیگن هوجیرلر ینده فال اشلید و سیپکیل تغین تاشیب کیتد. منه شونینگ اچون هم، اوّلا، یوزن قویاشدن اسرش لازم.
تیر یاغل یاک نارمل بولسه، آقرتیریش اچون بادرینگ، لیمان، قتیق، پیتروشکه قینتمس هم اشلتیش ممکن.
یوزگه قتیق سوریب قوییب، 15-20 دقیقدن کییین الیق سوده یوویش فایدل.
بادرینگ یاک لیمانّ کیسیب قوییب، کنیگه بر نیچه مرته یوزینگیزگه عشقلب سورتینگ، براز وقتدن سونگ الیق سوده یووینگ.
بیر باغ پیتروشکن یریم لیتر سوده قینتینگ و و بلن یوزینگیزن یووینگ.

***

المل نقاب: اکّ هفتده 1 مرته یریمته آلمه میدلنیب، 1 آشقاشیق عسل، 1 چایقاشیق عسکربین کیسلاته و 20 مل اوسیملیک یاغ اَرَلَشتیریلد. 10 دقیقه یوزده تورد.

***

یریم آشقاشیق یلپیز برگلر استیگه 1 استکان سو قوییب، 1 چایقاشیق لیمان شربت سالیند، بر کیچه-کُندوز تیندیریلگچ، هر کن یوز ارتیلد.

***

2 ته بادرینگ میده قرغیزدن اوتکزیلد. 1 آشقاشیق سمیتنه قوشیلد. یوزده 20-25 دقیقه تورگچ، اسّیق سوده نملنگن پخته بلن ارتیب عالیند.

***

توخم آقین 1 آشقاشیق شکر بلن اَرَلَشتیریب، کوپیرگونچه یوزگه سوریلد. نقاب قُریگچ، الیق سوده یوویلد.

***

بیر چایقاشیق عسلگه شونچه مقدارده برار خیل آزیقلنتیروچ کرم قوشسیز. بر نیچه تامچ لیمان شربت تامیزیب، آبدان اَرَلَشتیرینگ. حاصل بولگن مسّن یوزگه سورتیب، یریم ساعتچه وقت اوتگچ، یوویب تشلنگ. قربسیزک، یوزینگیز تینیق و چیرایل بولد.

***

یکّ آشقاشیق اسّیق سوتگه اکّ آش قاشیق عسل سالیب تییارلنگن اَرَلَشمه هم یوز تیریسین سیلّیقلشتیرد.

***

یوز و پیشاندگ عجینلرن یوقاتیش اچون اکّ آشقاشیق عسلن اسّیقده ایریتیب، آزگینه بوغدایی انینینگ کیپگ و یریمته لیمان سوین قوشسیز. سونگ ب و اَرَلَشمه یوزگه سوریب قوییلد.

***

یوزینگیزگه حسنبوزر تاشد. اندن قوتولیش یول آسان. اکّ آشقاشیق عسلن قیناق بوغده ایریتسیز. سونگ مایچیچک گل سالیب، قینتیلگن 1 لیتر سو بلن اَرَلَشتیرسیز. ان آغز بیکیلدیگن شیشه ادیشگه سالیب، قویاش نور توشمیدیگن صلقین جایده اسرنگ. ب و اَرَلَشمن استگن وقینگیزده یوزگه سوریب یورشینگیز ممکن.

***

یکّ آشقاشیق سوزمگه شونچه مقدارده عسل قوشسیز. ان یوزگه سوریب، یریم ساعتچه وقت اوتگچ، اسّیقراق سوده یوویب تشلیسیز. بنده یوز تیریس دغلّیکلردن خال بولد.

***

15-20 گ اچیتق (دراجه) گه 1 چایقاشیق لیمان سو سالیند. اَرَلَشتیریشن توختتمسدن قویوق حالتگه کیلگونیچه سوت قوشیلد. پخته یاردمیده یوزگه سوریلد. 20 دقیقدن سونگ الیق سوده یوویلد. ب و موالجه هفتده اکّ مرته تکرارلند.

***

توخومنینگ آقین کوپیرتیریب، یوزگه 20-30 دقیقگه سوریب قوییلد.

***

قتیق یوزگه کیچقورون سوریلیب، ایر‌طلب ساوونلب یوویلیش کیرک.

***

هوا اسّیق فصللرده ایر‌طلب ساووق سوده یووینیش فایدل. بنده‌ای سو یوزن تازلب، تیرین ترنگلشتیرد. کیچ، یاتیش آلدیدن الیق سوده یووینیش عصبلرن یومشتد، ایق و چقیرد.

***

خلق طبابتیده بقله‌جان یوزدگ داغلرن کیتکزیش بلن هم قدرلنگن. بنینگ اچون بقلجانّ اورتسیدن کیسیب، بر نیچه کن دوامیده یوزگه سورتیش کفایه.

***

کلیاپتره اصول: 1 آشقاشیق عسل، 1 آشقاشیق ان، 1 چایقاشیق قیماق (قُروق تیریلر اچون) یاک بر نیچه تامچ لیمان (یاغل تیریلر اچون) – همّه مثللیق یخشیلب اَرَلَشتیریلد. ب و نقاب یوز تیریسین تازلب، قان ایل‌نشین یخشیلید. ان یوز و بویین تیریسیگه سورتیب، 20-25 دقیقدن سونگ الیق سوده یوویب تشلند. مذکور موالجن هفتسیگه 1-2 مرته تکرارلب توریش لازم.

***

ترووزدن نقاب: 1 ته توخم سریغیگه 1 آشقاشیق ترووز شربت قوشیلیب، یخشیلب اَرَلَشتیریلد. یوزگه سورتیب، 10-20 دقیقدن سونگ یوویلد. ترووز سلقیگن تیرین ترنگلشتیرد، رنگن تینیقلشتیرد.

***

یشرتیروچ نقاب: 1 آشقاشیق اچیتق، 1 آشقاشیق سمیتنه یاک قیماق، 1 آشقاشیق استعمال سادس، 1 آشقاشیق الیق سو – همّس یخشیلب اَرَلَشتیریلد. نقاب بویین و یوزگه سورتیلیب، 15 دقیقدن سونگ یوویلد. نقاب قُریگونچه کوتیش شرط ایمس.

***

یریمته پامیدارن هر کن یوز و بویینگه سورکش کیرک.

***

1 آشقاشیق قیرغیچدن اوتکزیلگن آلمه، 1 چایقاشیق قیماق یخش اَرَلَشتیریلد. سونگ نقاب قیلیب یوزگه سورتیلد.

***

یاغل تیر اچون نقاب: یریمته آلمه بوتقسیگه 1 ته توخم عاق، کرخمل قوشیلد و تازه یوز تیریسیگه 15 دقیقه سوریب قوییلد. سونگ کوکن توشیریلیب، الیق سو بلن یوویلد، قینگن سو بولسه، ینده یخش.

***

تیر ساوون بلن یوزن یوویش یرمید. کیچقورون ایسه چایی بلن ارتگن معقول.

***

تونگ کرملرن کیچقورون 10-15 دقیقه سورگن یخشیراق. قاغاز سلفیتکه شیمدیریش کیرک

Рекламный блок-3

حقیمیزده

Яна маълумот

1453288048_vich3

ایتس کسلّیگ-بیلگیلر، دوالش

ایتس – ویروسلر امّون تیزیمینینگ ضررلنیش نتیجسیده ینگ کسلّیکلرنینگ و یامان صفتل ینگ حاصللرنینگ پیدا …