Home / مدنية / نماز سورلر- اوقیش ترتیب

نماز سورلر- اوقیش ترتیب

نماز اوقیش ترتیبی

بیر کُنده بیش وقت (بامداد، پیشین، عصر، شام و خفتان) نماز اوقیش هر بر مسلمانگه فرزدیر.

بامداد نمازی

بامداد نماز اکّ رکت سنّت، اکّ رکت فرض-جم تورت رکتدن عبارت.
بامداد نمازینینگ اکّ رکت سنّت قوییدگیچه اوقیلد:

1. الله رضالیگ اچون قبله تامانگه یوزلنیب، بوگونگ بام-داد نمازینینگ اکّ رکت سنّتین اوقیش-ن نیت قیلدیم»، دیب کونگیلدن اوتکزیلدی

2. «الّااه و اکبر»، دیب افتتاح تکبیر ه‌ای-تیلد. ب و تکبیرده ایرککلر قولّر کفتین قبلگه قرتیب، باش برماقلرینینگ اچین قلاقلرینینگ یومشاق جاییگه تیکّیزیشد (3-رسم). عیاللر قولّرین الکه برابریده کوتره-دلر

3. قولّر باغلند. ایرککلر اونگ قول کف-تین چپ قول استیگه قوییشد. اونگ قولنینگ باش و کیچیک برماقلر بلن چپ قول بلگین اشلشدی
یالّر اونگ قولن چپ قول استیده توگیب، قولّه-رین کوکرکّه کویدلر ب و حال «قیام» دیییلد. قیامده (تیک تورگن هلده) سجده ق-لیندیگن جایگه قرب، نوبت بلن، قوییدگیلر (ثنا دواس، فاتیخه سورس، کییین برانته ضم سوره) اوقیلد.

سنا دواسی

سوبهه‌انکلّااوهومّه و بهمدیکه و تبه را کسموکه و تعه‌اله‌ا جدّوکه و له‌ا اله‌اهه غایروک

معناس: «اللهیم! سینینگ نامینگ مبارکدیر. شان شرفینگ الغدیر. سیندن اوزگه اله یوقدیر».

فاتیهه سورسی

عووز و بلّه‌اه مینش-شیتاانیر-راجیییم. بسملله‌اهیر-راهمه‌انیر-راهیییم. الحمد و لیلّه‌اه رابّیل-عه‌المییین. ار-راهمه‌انیر-راهیییم. مه‌الیک یومید-دییین. ایّه‌اکه نعبود و و ایّه‌اکه نستعییین. اهدینس-سیراا-تال-مستقیییم. سیرااتالّزییینه ان-عمته علیهیم غایریل-مغدزووب علیهیم ولدزّاااالّییین

مزمون: اللهنینگ درگاهیدن قوویلگن شیتان یامانلیگیدن اللهنینگ پناهیگه قاچمن. مهریبان و رحمل الله نام بلن (باشلیمن). حمد عالملر ربّ اللهگکیم، (و) مهریبان، رحمل و حساب-کتاب کن (قیامت) نینگ ایگسیدیر. سین-گگینه عبادت قیلمیز و سیندنگینه یاردم سوریمیز! بزن شونده‌ای توغر یولگه باشلگینک، (و) سین انعام (هدایت) ایتگنلر-نینگ (پیغمبرلر، صدّیق و شهیدلرنینگ) یولیدیر، غضبگه اچرگن (موسی قومیدن اطاعتسیزلرینینگ) و ادشگن (عیسی قو-مینینگ «اللهنینگ فرزند بار» دییدیگن) لرنینگ ایمس!
فاتیهه سورسیدن سونگ بر ضم (قوشیمچه) سوره اوقیلد.
ینگ اورگنوچیلر قوییدگ کیچیک سورلردن برین ضم قیلیشسه بولد:

کوسر سورسی

ینّه‌اه اعتاینه‌اکل-کوسر. فسالّ لیرابّیکه ونهر. انّه شه‌انیعکه هول-ابتر.

مزمون: «(ایی محمّد ،) درهقیقت، بز سیزگه کوسرن* بیردیک. بس، ربّینگیز اچون نماز اوقینگ و (تویه) سوییب قربانلیک قیلینگ! البتّه، غنیمینگیزنینگ اوز (برچه یخشیلیکلردن) محرومدیر».
(کوسر-جنّتدگ بر عجیب دریا یاک هاووزنینگ نام. انینگ سو عسلدن تاتل، قار و سودن عاق. اندن اچگن کیش ابدیی چنقاقلیک کورمید .)

یخلاس سورسی

قول هولّااه و احد. الّااهوس-سامد. لم یلید. و لم یوولد. و لم یکولّهو و کوفوون احد. .

مزمون: (ایی محمّد ،) ایتینگ: «و-الله یگاندیر. الله بیهاجت، (لیکن) حاجتبراردیر. و توغمگن و توغیلمگن هم. شونینگدیک، انگه تینگ برار ذات یوق-دیر».

فلق سورسی

قول اعووز و برابّیل-فلق. من شر-ر مع خالق. و من شرّ غااسیقین ازه‌ا وقاب. و من شرّین-نفّه‌اسه‌ات فیل-عوقاد. و من شرّ هه‌اسیدین ازه‌ا حسد.

معناس: «(ایی محمّد ،) ایتینگ: “په-ناه تیلب التجا قیلورمن تانگ پرور-دیگاریگه یرتگن نرسس یاووزلگیدن، توگونچگه دم عوروچ عیاللر یاووزلیگیدن همده حسدچینینگ حسد یاووزلیگیدن”».

ن-ناس سورسی

قول اعووز و برّابین-نه‌اس مه‌الیکین-نه‌اس اله‌اهین-نه‌اس من شرّیل-وسوه‌اسیل-خانّه‌اس. الّزییی یووسویس و فییی سودوورین-نه‌اس مینل-جنّت ون-نه‌اس.

معناس: «(ایی محمّد ،) ایتینگ: “پناه تیلب التجا قیلورمن آدملر پرورد-گاریگه، آدملر پادشاهیگه، آدملر الهیگه یشیرین وسوسچ (شیتان) یاووزلیگیدنک، (و) آدملرنینگ دللریگه وسوسه سالور. (از) جنلر و آدملردندیر”».

4. ضم سوره توگگچ، «الّااه و اکبر»، دیب روک و قیلیند. ایرککلر تیرسکلر و تیزّلرین بوکمسدن، برماقلرین آچگن حالده، تیزّلرین محکم چنگلّب ایگیلدلر
یالّر ایرککلرگه نیس-بتن آزراق ایگیلدلر. تیزّلرین براز بوکدلر. برماقلرین جم-لب تیزّلرین توتدلر.
روکوده اچ مرته «سوب-هه‌انه رابّییل-عزیییم» (ایی بویوک رابّیم، سین برچه نقصانلردن پاکسن) ، دیییلد.

5. رکودن «سمیعل-لااه و لیمن حمیده» (الله ان حمد ایتگن-لرن ایشیتگوچیدیر) ، دیب قد کوتریلد، ب و حالت «قومه» دیییلد. قومه حالیده: «رابّنه‌ا لکل-حمد» (ایی رابّیمیز، هر تورل حمد-سنالر یالغیز سینگدیر) ، دیییلدی

6. «الّااه و اکبر» دیب اوّلا تیزّلر، کییین قولّر، سونگ پیشانه و برون ارگه تیکّیزیلیب، سجده قیلیند. سجده قیلینیاتگنده آیاق پنجلر قبلگه قرتیلد، ایرککلرنینگ تیرسکلر ارگه تیگمید. عیاللر تیرسکلرین ارگه قویدلر. سجدده اچ مرته: «صبحه‌انه رابّییل-اعله‌ا» (ایی الغ رابّیم، سین بطون نقصان-لردن پاکسن) ، دیییلد.
7. «الّااه و اکبر» دیب سجددن باش کوتریلد و تیز چوکّن حالده براز اوتیریلد، ب و حالت «جلسه» دیییلد. جلسده قولّر، برماقلر اوز حالیچه توتیلیب، سانگه قوییلد. برماق اچلر تیزّه بلن تینگ بولیش لازم.
ارککلر چپ آیاقلر استیگه اوتیردلر. اونگ آیاق پنجلر قبلگه قرتیلد.

یالّر آیاقلرین اونگ طرفدن چقریب اوتیردلر.
8. «الّااه و اکبر»، دیب اکّینچ مرته سجده قیلیند. سجدده اچ مرته: «صبحه‌انه رابّییل-اعله‌ا»، دیییلدی

9. «الّااه و اکبر» دیب قیامگه (تکّه) توریلد.

10. قیامده «بسملله‌اهیر-راهمه‌انیر-راهیییم» دن باشلب، فاتحه سورس، آرقسیدن بر ضم سوره اوقیلد.

11. «الّااه و اکبر»، دیب روک و قیلیند. رکوده اچ مرته «صبحه‌انه راب-بیل-عزیییم»، دیییلد.

12. «سمیعلّااه و ل-من حمیده»، دیب تیک توریلد، کیتیدن «رابّنه‌ا لکل-حمد»، دیییلد.

13. «الّااه و اکبر»، دیب سجدگه باریلد. سجدده اچ مرته «صبحه‌انه رابّییل-اعله‌ا»، دیییلد.

14. «الّااه و اکبر»، دیب سجددن باش کوتریلد و بر آز اوتیریلد.

15. «الّااه و اکبر»، دیب اکّینچ بار سجده قیلیند. سجدده اچ مرته: «صبحه‌انه رابّییل-اعله‌ا»، دیییلدی

16. «الّااه و اکبر»، دیب سجددن باش کوتر-لیب قع-دده اوتیریلد و قوییدگیلر اوقیلد:

«اتّهییّت» دواسی

ت-تهییّه‌ات و لیلّه‌اه وس-ساله‌اوه‌ات و وت-تایییبه‌ات. اس-سله‌ام و علیکه اییوهن-نبییییو و راهمتولّااه و براکه‌اتوه. اس-سله‌ام و علینه‌ا و عله‌ا عیبه‌ادل-له‌اهیس-ساالیهییین. اشهد و الّه‌ا اله‌اهه الّلّااه و و اشهد و انّه محمّدن عبدوهو و و راسوولوه.
مزمون: مال، بدن، تیل بلن ادا ایتیله-دیگن بطون عبادتلر الله اچوندیر. ایی نبیی! اللهنینگ رحمت و برکات سیزگه بولسین. سیزگه و صالح قلّرگه اللهنینگ سلام بولسین. اقرارمنک، اللهدن اوزگه اله یوق. و ینه اقرارمنک، محمّد، الیهیسّلام، اللهنینگ قل و ایلچیسیدیرلر.

سلاوات

لّااهومّه سالّ عله‌ا محمّدیو-و عله‌ا ه‌ال محمّد. کمه‌ا سالّیته عله‌ا ابرااهییمه و عله‌ا ه‌ال ابراهییم. انّکه همییدم-مجیید.
الّااهومّه به‌اریک عله‌ا محمّدیو-و عله‌ا ه‌ال محمّد. کمه‌ا به‌اراکته عله‌ا ابراهییمه و عله‌ا ه‌ال ابراهییم. انّکه همییدم-مجیید.
مزمون: اللهیم، ابراهیم و انینگ عایلسیگه رحمت ایتگنینگ کب، محمّد و ال زاتنینگ عایلسیگه رحمت ایله، سین حمد و مقتاوگه لاییق و بویوک زاتسن.
لّاهیم، ابراهیم و انینگ عایلسیگه برکاتینگن احسان ایتگنینگ کب محمّد و ال زاتنینگ عایلس استیگه هم برکاتینگن احسان ایله. سین حمد و مقتاوگه لاییق و بویوک زاتسن.

دوا

رابّنه‌ا ه‌اتینه‌ا فد-دونیه‌ا حسنتو-و فیل-ه‌اخیرات حسنتو-و قینه‌ا عزه‌ابن-نه‌ار.
مزمون: «ایی رابّیمیز، بزگه ب و دنیاده هم، آخرتده هم یخشیلیکن بیرگین و بزن دوزخ آلاو عذابیدن سقلگین».

17. اوّل اونگ، کییین چپ الکگه قرب: «اسّله‌ام و الیکم و راهمتول-لااه» دیب سلام بیریلیب نمازدن چقیلد.

ش و بلن بامداد نمازینینگ اکّ رکت سنّت توگید.
بامداد نمازینینگ اکّ رکت فرض هم خودّ ش و ترتیبده اوقیلد. فرق-اوّلا، ایرککلر نیتدن آلدین (باشقه فرض نمازلر آلدیدن هم) قوییدگ اقامت تکبیرین ایتیشد:

لّااه و اکبر، الّااه و اکبر،
لّااه و اکبر، الّااه و اکبر.
شهد و الّه‌ا اله‌اهه الّلّااه،
شهد و الّه‌ا اله‌اهه الّلّااه.
شهد و انّه محمّدر-راسوولولّااه،
شهد و انّه محمّدر-راسوولولّااه.
هیّه علس-ساله‌اه، هیّه علس-ساله‌اهsolah،
هیّه علل-فله‌اه، هیّه علل-فله‌اه.
قاد قاامتیس-ساله‌اه، قاد قاامتیس-ساله‌اه
لّااه و اکبر، الّااه و اکبر،
له‌ا اله‌اهه الّلّااه.

یقامت تکبیرینینگ لفظلر اذاننیکیگه اوخشید، فرق-بنیس تیز ایتیلد.
بامداد نمازینینگ فرزیگه قوییدگیچه نیت قیلیند؛ «الله رضالیگ اچون بامداد نمازینینگ اکّ رکت فرزین اوز وقتیده اوقیشن نیت قیلدیم».
قالگن قسم سنّت بلن بر خیل دوام ایتویرد.

Рекламный блок-3

حقیمیزده

Яна маълумот

2015-03-12_11-01-45_201626

سیپکیلن یوقاتیش-نقابلر

سیپکیل برینچ مرته باله 5-6 یاشلیک پیتیدیاق کوریند. کتّه بولگن سر سیپکیلّر سان کمیه بارد. …