Home / مدنية

مدنية

فیتر صدقس-زکات (رمضان آی)

فیتر صدقس عرب تیلیده“صدقه”سببیگه اضافه قیلینیب“صدقت ال-فطر”دیب ناملند. یعن فطر (هیّت) کنینگ تانگ اشب و صدقن واجب بولیشیگه سبب بولد. شونگه کوره فطر کن تانگ وقتده توغیلگن بالگه هم فطر صدقس واجب بولد. تانگدن کییین توغیلگن بالگه ایسه واجب بولمید. تانگ وقت وفات بولگن کیشیدن فطر صدقس ساقط بولد، تانگدن …

Read More »

رجب آی فضیلتلر 2017

20.04-702x336

رجب آی 2017 قچان باشلندی هیجریی – قمریی تقویمنینگ اتّینچ آی رجب بولیب، و حرام آیلرنینگ بریدیر. ب و مبارک آیگه باغلیق بر نیچه معلوماتلر بار. الرنینگ بعزیلر مذکور آینینگ حرام آیلردن بر ایکنین بیان ایتد. لّاه تعالی «مائده» سورسیده: «ایی ایمان کیلتیرگنلر! اللهنینگ دین علامتلرین، حرام آین، اتلگن قربانلیکن، …

Read More »

شپکه توقیش سخیمس

cb8c74f9966e0edbe1b2ee6009ffb3c3

شپکه توقیش سخیمس. شپکن پخته یاک شیرس اپلریدن توقیلد، ساچ اوریمیدیک قیلیب توقیش، وزدوشن قیلیب توقیلد کلینگ برگلیکده کوریب اورگنمیز.

Read More »

سیپکیلن یوقاتیش-نقابلر

2015-03-12_11-01-45_201626

سیپکیل برینچ مرته باله 5-6 یاشلیک پیتیدیاق کوریند. کتّه بولگن سر سیپکیلّر سان کمیه بارد. 35-40 یاشدن کییین ایسه بطونله‌ای یوقالیب کیتد. تیرین آقرتیریش مقصدیده قولّنیلدیگن کوپگینه یاغل سورتملر تیر یوزه قوتین اندگ داغ بلن برگه کوچیریب توشیرد. براق سیپکیلن اشلب چقردیگن هوجیرلر تیرینینگ انچه چقور قوتیگه جایلشگن بولد. شونینگ …

Read More »

ایتس کسلّیگ-بیلگیلر، دوالش

1453288048_vich3

ایتس – ویروسلر امّون تیزیمینینگ ضررلنیش نتیجسیده ینگ کسلّیکلرنینگ و یامان صفتل ینگ حاصللرنینگ پیدا بولیش بلن کارکترلند. معلومک، بوگونگ کُنده اشب و کسلّیک دنیا بوییچه “پندیمیه”طوسین آلماقده. بجتسّتنینگ 2002 ییلدگ معلوماتیگه کوره، ار یوزیده آیو/آیتس بلن کسلّنگنلر 42 ملن. کیشین تشکیل ایتد. الردن 38، 6 ملن. کتّه یاشدگیلر، 19، …

Read More »

پامیدار ایکیش-ترتیب

tomato1_1

پامیدار کوچتلر اتیشتیریش فایدل خم کیزیکرل مشگولاتدیر. مثال تریکریکسیده ازینگیز ، یکینلرینگیز اچون کوچتلر تیارلشینگیز ممکن. آسان الرن بازاردن ساتیب عالیب کیلیش ، لیکن 1، 5-2ساتیخ جایگه خم پامیدار، بالگر ، بکله‌جان کوچتلر ایکیشینگیز اچون کمیده 15-20 منگ پول صرف کیلیشینگیزگه توگر کیلد ب و پولن تیجب ، وخالنگک ینه …

Read More »

خاتیرن مستحکملش

zabyvchivost

الوچشینی و پمیت ا ونیمنی و سپاسابستوویت زپامیننی نامیرام تلفناو، ساویرشینی پاکوپاک بیز اسپالьزاونیه پمیتنыخ سپیسکاو، زوچیونی نیزوستь ستیخاو. رسّماتریم الوچشینی پمیت نرادنыم سریدستوم. نرادنыی سریدستوه دلیه الوچشینیه پمیتی 1. پراویدینی مسّجه مازگه سپاسابستوویت الوچشینی و پمیت. بыلا زمیچینا، چتا پر پرادالجیتیلьنام پالاسکنی رته و تیچینی 5-10-ت مینوت آکزыویتسیه آپریدیلینّایی …

Read More »

چیرایل سوزلر حکمتل سوزلر فاتا

تیریکمیسیز .؟هیاتن قدریگه اتینگ .!-چرچدینگیزم .؟ الّاخ یرتگن طبیعت قوینیگه چقینگ، دم عالینگ، تفکر قیلینگ!-ییقیلدینگیزم .؟ الّاخدن صبر و کوچ سورب، تورینگ اورنینگیزدن!-سیزدن سورسلر، سیز بیرینگ، اویلنمنگ .!. . -سیزن قدرلمسلر، خفه بولمنگ، قدر خم سورمنگ .!-ایشیکن یاپیب خیددلرم .؟ و جایگه اصلا قیتیب بارمنگ. -سیزگه اورگتسلر، اورگنینگ سباق عالینگ …

Read More »

توشلر تعبیر-معناس

583367_shirokoformatnyie_polumesyats_skazka_zvezdyi_oblak_2500x1600_www.GetBg_

توشلر تعبیر… .. . بادام. توشینگیزده بادام اسنگیز، انگینگیزده کوانسیز، بادام چکسنگیز ینگ بر اشن باشلشینگیزگه یاک بویداک بولسنگیز ایل‌نشینگیزگه اشاره‌دیر. ابن سیرین توشده بادام کوریشن بیمیخنت نعمتگه یویگن و کسلنینگ شفا تاپیشیگه خم تعبیر کیلیبدیر. شونینگدیک علم و مالگه خم یوییبدیر. بازار. بنده‌ای توش سودا – ساتیکدن بیگانه آدملر …

Read More »

سلتلر-فاتا

content_fotolia_62094977_subscription_l

بهار سلطلر ریتسیپلر: وزاق کوتیلگن بهار کیلیش بلن اوزیمیزگه کیرکسیز نرسلرن تشلب بهاردن ذوق عالیلیک. سیز الّقچان قیش پرهیزیدن زیریکیب، بهار ینگیلشین باشلشینگیز ممکن. شونینگ اچون بز بهار سلطلر ریتسیپتلرین ایسلشن تکلیف ایتمیز. سلت تسیتروس: بهار سلطین تیارلش اچون-بزگه ینگ ازیلگن می‌ولر یاک زفزواتلر کیرک بولد. یریمته قینتیلگن لولگین کوبیک …

Read More »