Home / مدنية / وزبیک ملّیی لباسلر رسملر-کلین لباسلر

وزبیک ملّیی لباسلر رسملر-کلین لباسلر

وزبیکیستانده یشیاتگن خلقلرنینگ ملّیی لباسلر شرقنینگ برچه خلقلر اچون عمومیی بولگن خصوصیتلرن و باشقه مملکتلرنینگ کیییم-کیچکلریده تاپیلمگن نایاب خصوصیتلرن جده هم ایغونلشتیرد.
وقت اوتیش بلن، ملّیی لباسلر کیسکین اوزگرگنلیگین، امّا اینگ زمانویی واریانتلردن بر شرقنینگ اینگ قدیمیی عنعنه‌لرین و تریخیی علاقن موفقیتل سقلب قالد، انینگ الدیزلر اینگ قدیم زمانلرگه قیتد.

کاره لسده چکن

اطلس ایوراپه اصولید

اطلس اوراپییسکی

بی‌کسم

زمانویی ازبک لباسلری

گر ملّیی ازبک کاستیوم حقیده گپیردیگن بولسک، انده بر نیچه اساسیی ترکیبیی قسملر موجود: ادرس-اتلادن شیم و پلتالر، شونینگدیک، خن-اطلس، انینگ کورینیشیده ایسه تونیکگه اوخشید. لیکن ب و همّس ایمس. عیاللر، البتّه، باش کیییمیگه ایگه بولیش کیرک:

سلطان؛
 سکولّcپ:
رومالچه.

وزبیک عیاللر اچون زرگرلیک بویوملر کم ایمس. شونده‌ای قیلیب، ازبک عیاللرینینگ لباسلر زنجیرلر، ازوکلر و سیرغلر شکلیده آلتین یاک کموشدن تییارلنگن عکسیسّورلر بلن موفقیتل طولدیریلماقده. لباسلر اسلوب قیزن امکان قدر تازلنگن و عیالسیز قیلیش اچون یرتیلگن. چیرایل ازبک لباسلر شیمگه اوخشش بر کیییمن یرتد و تننینگ آقلنگن رمکسین یرتد.
سیز اشب و کیییملرن تورل خیل سودا میدانچلریده، مثلاً، تاشکینتدگ “ینسان کیییمی” دکانیده خرید قیلیشینگیز ممکن. ب و ایردگ برچه کیییملر اپکدن، پخته، قول توقودن تییارلنگن بولیب، کیییم-کیچک هرجتلر 100، 000 دن 1248000 صومگچه فرق قیلیش ممکن.

 وزبیک شیملر-شیم
بیز یوقاریده ایتیب اوتگنیمیزدیک، عنعنویی ازبک، کیییم لباس، پستک تامان قیسیب شیم اوز اچیگه آلد، و رنگ دوپّ یاک شرف بولیش کیرک.
متیریلّرگه نسبتاً، عادتده، اپکدن تیکیلگن کیییملر تیکیلگن. شون تأکیدلش کیرکّ، بوگونگ کُنده خلق نقشل اپک متالر بوگونگ کُنده طلبگه ایگه بولیب، کوپینچه مشهور دیزینیرلرنینگ توپلملریده اچرید.
ینگیل متریاللردن یرتیلگن کینگ کیییمدگ شیملر، کیییم نام بلن تقیلگن. الر بیلباغنینگ استک قسمیده مویلاویدن باغلنگن، پستدن ایسه الر آرتقچ‌ آرا بیرمه‌ای تیکیلگن. کوپینچه، ب و شیملر بر نیچه توردگ متریاللردن تیکیلگن: پستک قسم کیییمنینگ آستیدن کوریند-قیمّتبه‌ها توقیمچیلیکدن، یوقار و عادّیی متالردن.

قدیمیی ازبک لباسلری

اهتیمال، ازبک عیاللرینینگ اینگ قدیمگ کیییملر لباس کویلک، شونینگدیک کینگ شیملر بولیش ممکن. تونیک لباسلر بعضاً توپیقلرگه، تیز-تیز کینگییب باریاتگن پستک قسملرگه توغر کیلد. بخارا و سمرقند آسیسلریگه کیلسک، و ایرده ویرتیکل کیسیلگن کویلکلرنینگ قیرلر آلتین کاشین بلن بیزتیلگن و نقشل المنتلر بلن بیزتیلگن. قولّر ازون و تیکیس بولیب، الر چوپن یاپیش کیرک.
شراورسلر هر قنده‌ای قیزنینگ شکف قسمینینگ اجرلمس قسم حسابلنر ایکن، الر چقلاقلیک دوریده کییینیب، اولیمگچه عالیب تشلنمگن. استیده ب و شیملر کینگ و تیزمه ساحلریده علاج باریچه تار بولیب تیکیلگن اید. قدیمگ کنلرده شیملرنینگ توپیقلر تاپیلد. الرنینگ پستک قسملر مویلاو بلن قاپلنگن، انینگ اچلریده ایسه چقورلیک بار اید.

کلین لباسلری

بزم لباس

بلخده زردوزلیک

 

یاش ازبک لباسلری

ین، یاش عیاللرن قویش ازبک لباس ده، تورل کیسیلگن بی‌پول، الر تیز-تیز آرقسیگه بار و کوکرک بلن ناز توپلگن. قسمه کب لباسلر و یاقلر تیکیلگن-تورگن. ش و بلن بر وقتده، خانملر اولتره شکل-ایدیرمه مدل یقین اعتبار قرتماقده. بندن تشقر، المشتیریش چپناو گوزل جمپیر، کویلگ و پلتا کیلد.
ب و تیز-تیز ملّیی ازاقدن عالیب ایسه شهر، شونینگدیک، ایریم قشلاق عیاللر، الر بلیمل عایللر کیلگن، اینیقسه، اگر، ایوراپه قیافه افضل. ب و ینگ خصوصیتلرن اوز اچیگه، لیکن ش و بلن برگه، انینگ حقیقییلیگین سقلب صفتیده ییلّر دوامیده ازبک کیییم موفقیتل باییتد. اگر قارده ازبک کویلک ساتیب عالیش هیران بولسنگیز، ب و کب کیییم-کیچک سوداس ثابت و ویرتول بازارلریده بر قطار بلن شغولّند، دیب تأکیدلش لازم. شونده‌ای قیلیب، مثلاً، سیز آنلین دکان “پین” یاک “پلتیه. از” تشریف بویوریشینگیز ممکن. هر بر قیز اوزلر اچون ماس بولگن واریانتن تاپیشینگیز ممکن قارده، کیییم-کیچک بهاس 200. 000 دن 4. 000. 000 صوم آرسیده اوزگریب تورد. سیز ازبک لباسلرین هم کوریشینگیز ممکن.

اطلس ادرس لباسلر

وزبیکیستانده کیچک لباسلر.

فسوسک، مخصوص کنلر اچون لباسلر مقصد دیب اینگ یوقار صفتل ماده متا فایدلند تیکیشده، دییرل بطونله‌ای اوراپه اسلوبیدگ کیییم عبارت. بعز عیاللر تعطیل اچون ملّیی لباس کییدلر، امّا بوگونگ کُنده الر ازبکستان مدنییتینینگ برچه ترکیبیی قسملرین و خصوصیتلرین سقلب قالیش اچون کمترّاقدیر.

یومشاق یوبکه و لیفم بلن کیچک لباسلر توپلم، مثلاً، اطلس و تور اچون، توقیملرینینگ فرق توقیمچیلیک موفقیتل برلشمسیدن فرق کوپینچه، شونینگدیک، امضا چیکد اشلتیلد. زمانویی کیچک لباسلرنینگ اسلوبیی کانتسیپتسییس “کلسّیک رمانتیزم”
بوگون ازبک کیییملرین تنلش جده کتّه. تنیقل ازبک کیییم بتیک هر قنده‌ای موناسبت اچون کویلکلر، کیییم و باش کیییمدگ کینگ دایردگ تقدیم ایتد. ماده نرسلرن ساتدیگن ینه بر بتیک مادلر ای لل.

 

 

 

 

زمانویی کیییم
زمانویی نرسلرگه کیلسک، بوگونگ کُنده ازبکستان دیزینیرلر ماده هفتلیگیده اوز کیییملرین موفقیتل تقدیم ایتماقدلر. الر آرسیده گلنار کریماو، زلفیه سلطانباو و باشقلر علی‌حده اجرتیلیش کیرک.
شونده‌ای قیلیب، گل بریند آستیده اشلب چقریلگن گلنارنینگ کیییملر هر دائم طبیعیی کیلیب چقدیگن متریاللردن فایدلنیب قولده تیکیلد. اشب و ت‌آور بیلگیس لباسلر نایاب توقیمچیلیک محصولاتلر، اپک و ناستندرت نقشل شفّاف نقشلر بلن راز بولد. ب و جده نازیک و سیرل بولد.
زولفیه سلطانبااونینگ اوز کورگزمه خانس، شونینگدیک، تاشکینت حدودیده ستودیه بار، تیکو آلدیندن تییارلنگن ایسکیزلر بوییچه عملگه آشیریلد. انینگ کیییملریده قولده اشلیدیگن و کشته تیکیش کتّه مقدارده، برچه توقیمچیلیک نایاب اسلوب بلن قیته اشلند. بنینگ اچون عیاللر اشچیلرینینگ بطون ارمییسیدن فایدلنینگ.

ودیده الگن ازبک خانملر نیمگه؟

قنده‌ای بولمسین، و ایرده هم، ایینگیزده هم، قاشیقده هم یوق. بوگونگ کُنده عیاللر اچون کیییم-کیچکلرن ساتیب عالیش امکانیّت موجود. ب و نفه‌ات تسلّ بیرد، چیزیقلر قنده‌ای وازییتده کوچیتیریلد کیچینیشگه امکان بیرد. ویی کییینلرین تیکیش اچون قیسقه مدّتل متریاللرگه ایگه بولیش.
ویی اچون عیاللر کیییملر دایس و کهوده کهوگ، تورل مwوملر کمرب پنcکی. اسّیقöزگ اسّیولیکّه درجده ماس کیلدیگن ویی احوال و پخته کیییملرین ساتیب عالیش امکانیّت موجود. اینینگ اینگ مشور کیییملر آرسیده شیملر یاک ایزگ پنتالانلر، تریکاتج کیییم، ژنرالسان، بارانازلر بلیش کیرک. کیپچیکلیده عیاللر اچون وی کیییم کیچیک و قاره بلیب، انده آرتقچه نرسه. تیکچیلیک مسدیده طبیعی تیریدن اشلنگن تّیملر اشلتیلد، بنینگ نتیجسیده نفس عالیش ممکن.

 

Share
Рекламный блок-3

حقیمیزده

Яна маълумот

2015-03-12_11-01-45_201626

سیپکیلن یوقاتیش-نقابلر

سیپکیل برینچ مرته باله 5-6 یاشلیک پیتیدیاق کوریند. کتّه بولگن سر سیپکیلّر سان کمیه بارد. …