Home / مدنية / وزبیک اسملر… ..

وزبیک اسملر… ..

فرزندگه اسم قویش آته-آنلر اچون اینگ معسولییتل اشلریدن بر دیسک موبالغه بولمس. آته -آننیگ فرزند آلدیده برینچ برچ هم اخیر شوندن عبارتک و. شونده‌ای ایکن ینگ توغیلگن موجزگینه چقلاقچمیزگه نیمه دیب اسم قوییشده بعضاً کتّلردن مسلهت سورسک، بعضاً یقین تنیشلریمیزنینگ اوزیمیز یاقتیرگن انسانلرنینگ اسمین ایسلیمیخ. بعز آته-آنلر فرزندلریگه اسمن تورل خیل مراسملر حادثه واقعلر ، صفتلر، و هتّاک سیاسیی حالتلرگه هم اتب قویدلر. قنده‌ای اسم قوییلگنده هم ب و اسم فرزندینگیزنیگ کیلجکدگ خلق-اطواریگه اوز تأثیرین اوتکزمه‌ای قالمید. ش و سببل انگه چیرایل و مناسب نام بیرینگ. بز ایسه سیزگه ب و بارده کمکلشمیز. قوییده الفبا ترتیبیده کیلتیریلگن اسملر رویخت بلن تنیشیب ، بلکه اوزینگیزگه یاققن اسمن تاپرسیز دیگن امیدّمیز.

بّاس
بدولزیز
بدولزیم
بدولولی
بدولوههاب
بدولواهی
بدولجلیل
بدولّتیف
بدولهد
بدولکریم
بدولّاه
بدولملیک
بدولفتّاه
بدولخالی
بدولقهها
بدولقادیر
بدولغفو
بدولغفّار
بدولهی
بدولهمید
بدولهکیم
بدولهفیز
بدورّزّاق
بدورّوف
بدورّشید
بدورّهییم
بدورّهمان
بدوسّمد
برار
دالت
زمت
کبر
کمل
کرم
لی
لیشیر
میر
نبر
رسلان
سد
سدولّاه
سل
سامیدّین
همد
هرار

ب

بدریدّین
برنا
بسند
بختیار
بهادیر
بهار
بهریدّین
بهرام
بیردیموراد
بیهزاد
بیهروز
بیبیخال
بینفش
بابور
بازار
بایمور
بایقابیل
بالت
باتیر
بوری

و

وفا
واسیل
گوهرشاد
گولندام
گولسل
گولجمال
گولجهان
گولناز
گولروه
گولچیهر
گولشن
گولشاد
گوزل

د

دولت
دوران
دلفروز
دلبر
دلموراد
دلنواز
دلناز
دلاور
دلارا
دلارام
دلربا
دلشاد
دوردان
ی

یتیم

یا

یادگار
یارقینای
یاقوب
یاقوت

ج

جولان
جلال
جمال
جمشید
جسور
جهانگیر
جوم
جومگول
جومقو
جور

ز

زینب
زینیدّین
زرین
زریف
زریف
زفر
زیبینیسا
زیبا
زیا
زیینت
زاییر
زاکیر
زوبید
زولفیی
زولخومار
زوهرا

ی

یبادت
یبادولّاه
یبراهیم
یزّتولّاه
یلهام
یمام
ینتیزار
یراد
یسکندر
یسلام
یسمایل
یسرایل
یختیار
یقبال

ی

یولداش

ک

کمال
کمالیدّین
کامیل
کامران
کوموش

ل

لیلی
لتیف
لتافت
لابر
لال
لوتفیی
لوتفولّاه

م

موجود
مولود
مدین
ملیک
ملاهت
مستور
مفتون
مهبوب
مهلیا
مهمود
میهرینیسا
میرز
ماهیگول
ماهیدل
ماهینور
ماهیر
موزّم
موتّر
موبارک
موزفّر
مونوّر
مونیر
موراد
موسلّم
مسلمان
موختار
موشرّف
مویسّر
موقدّم
موقدّس
‌محمّد
موهرّم
موهترم

ن

نوروز
نجمیدّین
نزر
نزیر
نزیف
نزاکت
نزرولّاه
نماز
نرگیز
نریمان
نسیب
نسیم
نسیم
نسریدّین
نیعمت
نیعمتولّاه
نیگین
‌نگار
نیزام
نیزامیدّین
نیلوفر
نشان
نادیر
نادیر
ناربای
نارموراد
نار‌محمّد
نارمومین
نارای
نارتاجی
نارخال
نارقابیل
ناسیر
نوربّک
نورجمال
نوریدّین
نورولّاه
نوسرت
نوسرتولّاه

ا

ابید
ابید
اباد
ادل
ادین
ازاد
ازاد
ازادبیک
ایگول
ایدین
ایجمال
اینیس
ایش
الیم
الیم
الیی
الّایار
امان
امانولّاه
ارزیگول
ارزو
اریف
ارتیق
اتبیک
اقیل
اقیل

پ

پنجی
پرد
پولت

ر

روشن
رجب
رمزان
رمزیدّین
رسول
رعنا
رهمت
رهمتولّاه
ریزا
رابیی
رازیی
راهت
روسلن
روستم
روخشان
روزی
روزیموراد
روزی‌محمّد
روزیخال

س

سداقت
سدریدّین
سید
سید
سیید
سیید
سییدبیک
سییدموراد
سیفیدّ
سیفولّاه
سلیم
سلامت
سمندر
سنم
سادت
سرور
سرویناز
سردار
سفر
سفرلی
سفرگول
سعدولّاه
سیور
سیراج
سیراجیدّین
سات
سابیر
سابیت
سادیک
ساجید
سالیه
ساهیب
سولتان
سولتانلی
سولتانموراد
سولتانای
سورییا

ت

تبسّوم
تلعت
تیمیر
تیش
تیلاوموراد
تاجیدّین
تاجیموراد
تاجینیسا
تالیب
تاشموراد
تاشپولت
تاهیر
تورسون
تورغون
تولقین
تور

و

وبیدولّاه
ولوربیک
ومر
ومید
ومید
ومیدولّاه
وسمان
وچقون

ف

فزیلت
فزلیدّین
فیزولّاه
فرنگیز
فرید
فرید
فرمان
فرارت
فرّوخ
فخریدّین
فیروز
فیروز
فیروز
فیروز
فازیل

x

خیریدّین
خیرولّاه
خلیل
خالبیک
خالبیبی
خالبای
خالدار
خالمیرز
خالموراد
خالمومین
خالتاجی
خاندمیر
خانزاد
خاسییت
خودایبیردی
خوداینزر
خومار
خورّم
خورسند
خورشید
خورشید

چ

چراس
چاری

ش

شبنم
شوکت
شمسیدتسین
شمسیی
شمسولّاه
شربت
شریف
شریف
شفیق
شهباز
شهین
شهلا
شهناز
شهابیدّین
شهادت
شیرلی
شیربای
شیرزاد
شیرموراد
شیر‌محمّد
شیرخان
شیرقابیل
شیرقول
شیرین
شابیرد
شادی
شاد
شادیگول
شادیار
شادیموراد
شادیموهمّدّ
شادیی
شادمان
شایر
شایر
شاییست
شاکیر
شاهید
شاهیمردان
شاهروه
شاهسنم
شوکور
شوکرولّاه
شوهرت

ا

البیک
الدار
الموراد
ارلی
ارگش
ارکین
اسان
اشبیک
اشبوری
اشدبلت
اشموراد
اشقابیل
اعزاز
اهسان

یو

یولدوز
یونوس
یوسوف

ی

ییر
یشر

و

وکتم
ولمس
ولمسای
ورل
وراق
وتکیر
وتکیربیک
وغیلای
وریلشاد

ق

قلدیرغاچ
قمبر
قهرمان
قودرت
قودرتولّاه
قوندوز
قوندوزای
قوربان
قوربانلی
قوربانّزر
قوربانای
قوتبیدّین
قوتلیبیک
قولداش
قوشاق

غ

غیرت
غیاس
غیاسیدّین
غالیب
غولام

ه

هبیب
هبیب
هبیبولّاه
هیدر
هییت
هییتلی
هییتگول
هییتموراد
هلیم

Рекламный блок-3

حقیمیزده

Яна маълумот

2015-03-12_11-01-45_201626

سیپکیلن یوقاتیش-نقابلر

سیپکیل برینچ مرته باله 5-6 یاشلیک پیتیدیاق کوریند. کتّه بولگن سر سیپکیلّر سان کمیه بارد. …