Home / مدنية / رجب آی فضیلتلر 2017

رجب آی فضیلتلر 2017

رجب آی 2017 قچان باشلندی

هیجریی – قمریی تقویمنینگ اتّینچ آی رجب بولیب، و حرام آیلرنینگ بریدیر. ب و مبارک آیگه باغلیق بر نیچه معلوماتلر بار. الرنینگ بعزیلر مذکور آینینگ حرام آیلردن بر ایکنین بیان ایتد.

لّاه تعالی «مائده» سورسیده: «ایی ایمان کیلتیرگنلر! اللهنینگ دین علامتلرین، حرام آین، اتلگن قربانلیکن، آسیلگن بیلگیلرن و رابّیلریدن فضل و رازیلیک تیلب بیتول-حرامن قصد قیلیب چققنلرن اوزینگیزگه حلال حسابلمنگ» ، دیگن (2-آیت). آیتدگ «حرام آیی»دن مراد رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرّم آیلریدیر. ب و آیلرده عوروش قیلیشن الله تعالی حرام قیلگن. مذکور تورت آیده اگر عوروش قیلینسه، اللهنینگ حکمین اوزگرتیریب، حرام نرسن حلال حسابلش بولد. بنا برین، ب و کتّه گناهدیر. الله تعالی «مائده» سورسیده ینه: «الله کعبن-بیتول-حرامن، حرام آین، هدیین و آسیلدیگن بیلگیلرن آدملر اچون اساس قیلیب قوید» ، دیگن (97-آیت). علمالریمیز، آیت کریمنینگ اشب و جملسین دینگه و حج عبادتلریگه اساس قیلیب قوید، دیگن معناده تأویل قیلدلر. حقیقتده هم اسلام دین اساسلر، حج عبادت مکّة مکرّمگه، حرمگه، کعبگه چمبرچس باغلیقدیر. حرام آین اساس قیلیب قوییشیگه کیلسک، بن عوروش حرام قیلینگن آیلر-زول-قعده، ذوالحجه، محرّم و رجب آیلرین یخشیلیک اساس قیلیب قوییلیش دیب توشونیش کیرک. ب و آیلرده جاهلیت وقتیده هم عوروشلر تقّه-تق توختگن. ارزیمگن نرسه اچون اون ییلّب عوروش قیلدیگن بدجهل عرب قبیللر هم ب و آیلر کریش بلن اوزلرین تیه آلر ایدلر. اوغیل آتسینینگ قاتلین کوریب قالسه هم، انگه ب و آیلرده بر آغیز سوز ایتمس اید. بر ییلده تورت آین عوروشسیز آیی دیب اعلان قیلیش بطون دنیا تینچلیگین کوزلب قوییلگن اجاییب اساس اید. حرمین شریفین مکان جهتیدن تینچلیک-آمانلیک منطقس بولسه، عوروش حرام قیلینگن تورت آیی زمان جهتیدن تینچلیک-آمانلیک دور اید. اب و بکره رازییلّاه و انهودن روایت قیلیند: «نبیی سالّلّاه و الیه و سلّم اوز حجلریده خطبه قیلیب: «البتّه، زمان الله آسمانلر و ارن خلق قیلگن کنیدگ هیعتیگه قیتد. بر ییل اون اکّ آیدیر. الردن تورت حرام آیلردیر. اچتس برین کیتین؛ زول قعده، زول هیجّه و محرّم. و جمد و شعبان آرسیدگ موزرنینگ رجب»، دیدلر». اچاولر روایت قیلگن. ب و روایتده رسول‌الله سالّلّاه و الیه وسلّمنینگ ویدالشو هجیده هیّت کن قیلگن خطبلریدن بر پرچه کیلتیریلماقده. رجب آیینینگ حرام آیلردن بولگن اچون انده نفل روزه توتیش کوپ صوابگه ایگه بولیشنینگ یولّریدن بر حسابلند.

رجب روزس خکید
1 رجب  (1438) 29 مرت  (2017) چارشنب

وسمان ابن حکیمدن روایت قیلیند: «سعید ابن جوبیردن رجب آییده تورگنیمیزده رجب روزس حقیده سوردیم. و: «ابن عبّاسنینگ: «رسول‌الله سالّلّاه و الیه و سلّم روزه توتر ایدلر، حتّی آغیزلرین آچمسلر کیرک، دیر ایدیک. آغیزلر آچیق بولرد، حتّی روزه توتمسلر کیرک، دیر ایدیک»، دیییاتگنین ایشیتگنمن»، دید». عثمان ابن حکیم سعید ابن جوبیردن رجب آی روزس حقیده سورسه هم، و کیش پیغمبریمیز سالّلّاه و الیه وسلّمنینگ دائمیی عادتلر حقیده جواب بیرگنلر. و ذات سالّلّاه و الیه و سلّم گاهیده سرونکسیگه روزه توتر ایدلر، حتّی کیشیلر و کیش آغیزلرین آچمسلر کیرک، دیب اویلب قالیشرد. گا-هیده ایسه، سرونکل آغیزلر آچیق یورگنلریدن کیشیلر ایند روزه توتمسلر کیرک، دیب اویلب قالیشر اید. رجب آیده هم شونداق بولر اید. موجییبه ال-باهیلییّه رازییلّاه و انهادن، و کیش اوز آتلر یاک عمکیلریدن روایت قیلد: «البتّه و (آتس یاک عمکیس) رسول‌الله سالّلّاه و الیه و سلّم حضورلریگه باریبد. سونگره ایسه بر ییلدن کییین ینه حالت و کورینیش اوزگرگن حالده کیلیبد و: «ایی اللهنینگ رسول، می‌ن تنیمیپسیزم؟»، دیبد. «سین نیمه اوزگرتیرد؟ چیرایل کورینیشده ایدینگ؟»، دیدلر. «سیزدن اجرگنیمدن سونگ فقط کیچسیگینه طعام ادیم»، دید. شونده رسول‌الله سالّلّاه و الیه و سلّم: «نیمه اچون اوزینگن عذابگه سالدینگ؟»، دیدلر-ده، سونگره: «صبر آی روزسین توت و هر آیدن بر کن توت»، دیدلر. «بر آز زیاده قیلینگ، می‌نینگ قوّتیم بار»، دید. «اکّ کُندن روزه توت»، دیدلر. «بر آز زیاده قیلینگ»، دید. «اچ کُندن روزه توت»، دیدلر. «بر آز زیاده قیلینگ»، دید. «حرام (آیی) لریده روزه توت، سونگره ترک قیل، حرام (آیی) لریده روزه توت، سونگره ترک قیل، حرام (آیی) لریده روزه توت، سونگره ترک قیل، دیب اچ برماقلرین بوکلب-یازیب کورستدلر». اب و داوود، احمد و نسیی روایت قیلگن. اشب و حدیثدن عالیندیگن فایدلر:

1. ییل بوی روزه توتیش شریعتگه توغر کیلمسلیگ، اوزین اوز عذابلش ایکنلیگ. 2. نفل روزه توتماقچ بولگن آدم رمضاندن باشقه آیلرده بر کُندن، اکّ یاک اچ کُندن توتسه بولیش. 3. اگر مذکور مقدارن هم آز دیب، بلسه اشهورول هورومده-حرام آیلرده اچ کن-اچ کُندن توتسه یخش بولیش. رجب آی هم حرام آیلردن بولگنیدن انده نفل روزه توتیش افضلدیر.

دیمک، رجب آییده نفل روزه توتیش صوابل اش حسابلند. علاجین تاپگن کیشیلر ب و آیده نفل روزه توتسلر یخش بولیش عنیق. مشهور «سهیه» کتابلریدن باشقه حدیث کتابلریده کیلتیریلگن روایتلرده رجب آییده روزه توتگنلرگه الکن صوابلر وعده قیلینگن. امّا سهیه بولمگن ب و روایتلرده حدّن تشقر ترغیبات بارلیگ هم انوتیلمسلیگ لازم. جاهلیت دوریده رجب آییده علی‌حده قربانلیک سویش عادت بار اید. اسلام شریعت ب و نرسن بیکار قیلد.

فرع و اتییره

ب و هوریره رازییلّاه و انهودن روایت قیلیند. «نبیی سالّلّاه و الیه و سلّم: «فرع هم، اتییره هم یوق»، دیدلر» . بیشاولر روایت قیلگن. «فرع» توینینگ برینچ توقّن بالسین صنملرگه سویش. ب و بلن جاهلیت اهل صنملرن الغلشر، الردن توینینگ کییینگ باللر کوپ و برکل بولیشین تیلشر اید. توغریراغ، اگر شونداق قیلسک بت و-صنملر بزدن راز بولیب اشلریمیز یورشیب کیتد، دیب اعتقاد قیلیشر اید. اسلام برچه جاهلیی حکم، قاعده، عرف-عادتلرن توزتیب کیلراق اشب و ناتوغر عادتنینگ هم باطل ایکنین اعلان قیلد. «اتییره» رجب آیین الغلش اچون سوییلدیگن هیواندیر. اسلام ب و اشنینگ هم باطللیگین اعلان قیلد. نوبیشه رازییلّاه و انهودن روایت قیلیند. «بر آدم رسول‌الله سالّلّاه و الیه وسلّمگه موراجه‌ات قیلیب: «بز جاهلییتده رجبده اتییره سویر ایدیک، بزن نیمگه امر قیلسیز؟»، دید. «الله یولیده قیس آیده بولسه هم سویویرینگلر. الله اچون یخشیلیک قیلینگلر. طعاملنتیرینگلر!» دیدلر. هلیگ آدم: «بز جاهلییتده فرع سویر ایدیک، بزن نیمگه امر قیلسیز؟» دید. «هر بر «صائمه»ده بر فرع بار. ان پادنگ غزالنتیریب تورد. قچان برکمال تویه بولگنیده، ان سوییب، گشتین کوچه فرزندیگه صدقه قیلسن. اَنه اوشه یخشیدیر»، دیدلر». اب و داوود و نسیی روایت قیلگن. نوبیشه رازییلّاه و عنه روایت قیلیاتگن پیغمبر سالّلّاه و الیه وسلّمنینگ اوزلریگه سؤال آرقل موراجه‌ات قیلگن صحابیی رازییلّاه و عنه بلن عالیب بارگن صحبتلریدن جاهلییتنینگ اکّ باطل عادت قنداق قیلیب اسلامییلشتیریلگنین بلیب عالمیز. اسلام ینگ وقتیده کیشیلر حیاتیگه استه-سکین، پاغانمه-پاغانه کریب کیله باشلگن همّمیزگه معلوم. اوّل اعتقادگه عاید مثللر موالجه قیلیند. کییینراق اخلاق-آداب اشلر یولگه قوییله باشلد. اندن سونگ بز اورگنیاتگنیمیز کب بعز عرف-عادتلرن توغریلش باشلند. ایند صحابییلر هم هر بر نرسه اسلامیی بولیش کیرکلیگین انگلب اتگن ایدلر. ایند الر آیت نازل بولیشین یاک پیغمبر سالّلّاه و الیه و سلّم اوزلر بیان قیلیشلرین کوتمه‌ای، اوز فراستلر بلن هم جاهلییتنینگ قانون-قاعدلرین قنداق اوزگرتیشن اویلب قالگن ایدلر. جاهلیت عادت بوییچه قدیمدن عمل قیلیب کلینیاتگن «اتییره» و «فرع» عادتلر هم کیشیلرن تشویشگه سالیب قویگن اید. الر اش بنداق دوام ایتیش ممکن ایمسلیگین، ب و جاهلیی عادتلر باطل قیلینیش لازملیگین توشونیب اتگن ایدلر. اَنه شونداق بر پیتده: «بر آدم رسول‌الله سالّلّاه و الیه وسلّمگه موراجه‌ات قیلیب: «بز جاهلییتده رجبده اتییره سویر ایدیک، بزن نیمگه امر قیلسیز؟»، دید». یعن، اسلامدن آلدینگ توزم تقاضاس اله رجب آیین الغلب جانلیق سویر ایدیک. ایند اسلامگه کریب مسلمان بولگنیمیزدن کییین ب و اش حقیده قنداق امر قیلسیز؟ ب و سؤالگه جواب طریقسیده پیغمبر سالّلّاه و الیه و سلّم قوییدگیلرن بیان قیلدلر: «الله یولیده قیس آیده بولسه هم سویویرینگلر. الله اچون یخشیلیک قیلینگلر. طعاملنتیرینگلر!»، دیدلر». اسلامده جانلیق سویش فقط اللهنینگ یولیده، الله اچون بولد. بس، شونداق بولگندن کییین، قیس آیده سویسه هم بر-بر. رجبده بولدیم یاک باشقه آیده بولدیم، فرق یوق. فقط الله اچون سوییلیش و گوشت کمبغللرگه طعام قیلیب بیریلیش کیرک. اللهدن باشقگه اتب سوییلمسلیگ، فقط رجبن الغلش اچون سوییلمسلیگ و قان بت-صنملرگه سورتیلیب، گوشت تشلب یوباریلمسلیگ کیرک. «بز جاهلییتده فرع سویر ایدیک، بزن نیمگه امر قیلسیز؟» اسلامدن آلدین هر بر عورغاچ توینینگ برینچ توقّن بالسین بت و-صنملرگه اتب سویر ایدیک. اسلامده ب و اش جایز ایمسلیگ بلینیب قالد. ایند نیمه قیلیلیک؟ «هر بر «صائمه»ده بر فرع بار. ان پادنگ غزالنتیریب تورد. قچان برکمال تویه بولگنیده، ان سوییب، گشتین کوچه فرزندیگه صدقه قیلسن. اَنه اوشه یخشیدیر». «صائمه» یوزته هیوان. دیمک، اسلامده قیس هیوان توریدن بر کیشینینگ ملک یوز دانگه اتسه، اوشه یوزینچیسین الله اچون سوییب، گشتین «کوچه فرزند» یولده آغیر اقتصادیی حالگه توشیب قالگن انسانگه صدقه قیلینر ایکن. اوّللر فقط توینینگ بالس سوییلگن اچون هم پیغمبر سالّلّاه و الیه و سلّم اوز سوزلریده توین ذکر قیلماقدلر. یوزینچ بولیب توغیلگن تیوه پاده اچیده یوریب آذوقه‌لنیب یورد. و وایه-گه اتیب، برکمال تویه بولگنده، گوشتیدن کوپچیلیکّه فایده اتدیگن بولسه، ان الله یولیده سوییب، گوشت فقیر-مسکینلرگه صدقه قیلیند.

اس را و معراج

رجب آیینینگ ییگیرمه اتّینچ کیچسیده انسانیت تریخیدگ اینگ مهم حادثلردن بر صادر بولگن. اوشه کیچده پیغمبریمیز الیهیسّلامنینگ اس را و معراجلر بولگن. الله تعالی: «اوز بندسین کیچس مسجدول-حرامدن اطرافین برکل قیلگنیمیز مسجدول-اقصاگه آیت-معجزله-ریمیزن کورستیش اچون سیر قیلدیرگن ذات پاک بولد. البتّه، و ایشیتگوچ و کورگوچ زاتدیر»، دیگن. عرب تیلیده «اس را» سوز-کیچس یورگیزیش معناسین انگلتد. ب و آیت کریمده الله تعالی پیغمبریمیز محمّد الیهیسّلامن مکّة مکرّمدن قدّوس شریفگه کیچنینگ بر قسمیده عالیب بارگن حقیده سوز یوریتیلگن. اس را حادثس اسلام دعوت تریخیدگ اینگ مشقّتل و آغیر دملرده صادر بولد. ب و دورگه کیلیب محمّد سالّلّاه و الیه و سلّم باشچیلیکلریدگ آز سانل مسلمانلرگه نسبتاً مشرکلرنینگ آزارلر، قییناقلر کوچیگن، الرن اللهنینگ دینیدن قیتریش یولیدگ چیرنیشلر حدّن آشگن اید. مسلمانلر اچون غایتده قییین بر حالت پیدا بولد. پیغمبریمیز سالّلّاه و الیه وسلّمن مشرکلرنینگ هجوملریدن حمایه قیلدیگن شخصلر اب و طالب و خدیچه آنمیز هم وفات ایتگنلر و قییینچیلیک حدّن آشگن اید. اَنه شونده‌ای مدهش بر پیت-ده اس را و معراج حادثس بولیب اوتد. الله تعالی پیغمبر محمّد سالّلّاه و الیه وسلّمن کیچس مکّة مکرّمدن بر زومده بیتول-مقدیسگه عالیب بارد و و اردن معراجگه عالیب چقد. ب و ایسه، اَنه شونده‌ای آغیر بر پیتده و ذات سالّلّاه و الیه و سلّم و مسلمانلر اچون کتّه تسلّ اید. ناومیدلیک کیفییتین سوندیریب، امید اچقونلرین النگه آلدیریش اید. این چاقده، اس را واقعس کیشیلر ایمانین سینش عامل هم اید. هر بر نرسگه مادّیی معجزه طلب قیلیب تورگن مشرکلرگه ب و واقعه آرتقچه گپ-سوزلر اچون ینه بر قله‌ای فرصت بولسه، مؤمن-مسلمانمن دیب یورگنلرنینگ ایمان قنچلیک مستحکملیگین سینش عامل اید. «اوز بندسین کیچس مسجدول-حرامدن اطرافین برکل قیلگنیمیز مسجدول-اقصاگه آیت-معجزله-ریمیزن کورستیش اچون سیر قیلدیرگن ذات پاک بولد. البتّه، و ایشیتگوچ و کورگوچ زاتدیر». آیت کریمده الله تعالی اوزین-اوز پاکلب یاد قیلماقده و بندس محمّد سالّلّاه و الیه وسلّمن اس را قیلدیرگن، یعن، کیچنینگ بر قسمیده سیر قیلدیرگن حقیده خبر بیرماقده. آیتدگ «اوز بندس»دن مراد محمّد سالّلّاه و الیه وسلّمدیرلر. محمّد سالّلّاه و الیه و سلّم دائما اللهنینگ بندس ایکنلیکلر بلن فخرلنیب یورر ایدلر. اشب و آیتده و زاتنینگ ناملر ایتیلمه‌ای، «اوز بندس» عبارس اشلتیلیش هم پیغمبریمیز محمّد سالّلّاه و الیه و سلّم اچون فخر همده اینگ آغیر پیتده و کیش اچون تسلّیدیر. قرآن کریمده: «مسجدول حرام» عبارس اچ نرسگه اشلتیلد: برینچیس-کعبة معظّمه اطرافیدگ مسجد. اکّینچیس-مکّة مکرّمه شهر. اچینچیس-مکّة مکرّمه اطرافیده حرام اچون بیلگیلنگن چیگره؛ کافرلر کریب بولمیدیگن، آو آولنمیدیگن، اوسیملیکلر کیسیلیب یاک یولینیب بولمیدیگن، کوپگینه معلوم اشلر حرام ایتیلگن منطقگه نسبتاً هم اشلتیلد. اشب و آیت کریمدگ «مسجدول حرام» عبارس مکّة مکرّمه شهر معناسیده کیلگن. اس را کیچسیده پیغمبریمیز کعبة معظّمه اطرافیدگ مسجدده ایمس، شه-هرنینگ بر طرفیده جایلشگن امّلر امّ هانیعنینگ اییده اخلب یاتگن ایدلر. «مسجدول-اقصا»دن مراد شام شریفدگ بیتول-مقدیسدیر. «اقصا» سوز ازاق، چت معنالرین بلدیرد. مسجد ایسه، عبادتخانه، سجده‌گاه معناسین بلدیریش همّگه معلوم. اوشه پیتده بیتول-مقدیس مکّة مکرّمگه نسبتاً ازاق و اینگ چتدگ عبادتخانه حسابلنر اید. شونینگ اچون هم ان «مسجدول-اقصا» دیب ناملد. الله تعالی مسجدول-اقصانینگ اطرافین برکل قیلیب قویگنین هم ایتماقده. «اوز بندسین کیچس مسجدول-حرامدن اطرافین برکل قیلگنیمیز مسجدول-اقصاگه» چون که بیتول-مقدیس حقیقتده هم الله تامانیدن برکاتل قیلیب قوییلگن بر جایدیر. قدیمدن ب و ار پیغمبرلر مسکن، عبادتگاه بولگن. موسی الیهیسّلام، ایسا الیهیسّلام و الرنینگ آرلریدگ پیغمبرلر هم ش و ارده اوتیشگن. الرگه اللهنینگ وهییس ش و ارده توشگن. شونینگ اوز هم هر قنده‌ای برکاتدن استون. ش و بلن برگه، الله تعالی ب و جاین مادّیی تاماندن هم برکاتل قیلیب قویگن. آب-حواس، ظلال سولر، سیرونم توپراقلر توفیل ب و جاین سیرحاصل قیلیب قویگن. «… آیت-معجزلریمیزن کورستیش اچون» اسرادن، یعن پیغمبریمیز سالّلّاه و الیه وسلّمن کیچس مسجدول-حرامدن مسجدول-اقصاگه سیر قیلدیریشدن مراد، و زاتگه آیت-معجزلرن کورستیش ایکن. درهقیقت، ب و حادثه اسناسیده، خصوصاً، معراجده الله تعالی اوز بندس و پیغمبر محمّد سالّلّاه و الیه وسلّمگه کوپدن-کوپ معجزلرن کورستد. ب و حقده «ون-نجم» سورسیده: «بتهقیق، و رابّینینگ الکن آیتلریدن کورد»، دیییلد. «البتّه، و ایشیتگوچ و کورگوچ زاتدیر». الله تعالی کیم نیمه دیگنین ایشیتیب، کیم نیمه قیلگنین کوریب-بلگوچ زاتدیر. اشب و آیت کریمده کیلگن معلوماتلر موناسبت اله اکّ نرسه-اس را و معراج نیمه ایکنین هم طوله توشونیب آلماغیمیز لازم. اس را، اوّل ایتیلگنیدیک، لغتده کیچنینگ بر قسمیده سیر قیلیش، یورشن انگلتد. شریعتده ایسه، الله تعالانینگ حضرت محمّد سالّلّاه و الیه وسلّمن کیچلردن بریده مسجدول-حرامدن مسجدول-اقصاگه سیر قیلدیریشیگه ایتیلد. ینه شون هم تأکیدلب ایتیش لازمک، اس را حادثس توش ایمس، روحیی سفر هم ایمس، بلکه پیغمبر سالّلّاه و الیه و سلّم هم جسدلر، هم روحلر اله قیلگن سفرلریدیر. اگر توش یاک روحیی سفر بولدیگن بولسه، ب و وا-قینینگ معجزلیگ قالمس اید. آیت کریمده «بندسین» دیب تأکیدلنیش هم اس را حادثس هم جسد، هم روح بلن بولگنین کورستد. اگر فقط روح بلن بولگنیده، بندسینینگ ر و-حین، دیگن بولر اید. «معراج» لغتده یوقاریگه کوتریلیش معناسین انگلتد. شریعتده ایسه، محمّد سالّلّاه و الیه وسلّمنینگ بیتول-مقدیسدن سدرتول-منتهاگه، اللهنینگ حضوریگه کوتریلیشلریگه ایتیلد. محدثلر روایت قیلیشلریچه، پیغمبریمیز سالّلّاه و الیه و سلّم خفتان نمازیدن سونگ امّ هانیع بنت اب و طالبنینگ اییده اخلب یاتگنلریده اس را حادثس باشلند. اوشه کیچس بیتول-مقدیسگه براق نامل هیوانگه مینیب باردلر. سونگره و اردگ کتّه خرسنگ تاش استیده تورگنلریده معراجگه کوتریلدلر. حاضرده اوشه تاش استیگه قبّه-گمبز قُریلگن، سورتلر دوملاق بنا شکلیده بطون دنیاگه تر-قتیلگن. کوپچیلیک بلمسدن ان مسجدول-اقصا دیب توشوندلر. معراجده پیغمبریمیز سالّلّاه و الیه و سلّم بلن جبرایل الیهیسّلام هم برگه بولدلر. هر آسمانگه اتگنده و کیش ایشیکن آچیشن سورردلر. قوریقچ فرشتلر: «کیم؟» دیب سورشرد. و کیش: «جبرایل»، دیب جواب بیرردلر. الر: «یانینگدگ کیم؟» دیب سورشرد. جبرایل الیهیسّلام: «محمّد»، دیسلر، الر: «شوندیم؟ و پیغمبر ایتیب یوباریلدیم» دیّه، ایشیکن آچیب سورشیشرد. پیغمبریمیز سالّلّاه و الیه و سلّم هر آسمانده بر پیغمبر و کوپلب فرشتلر اله کوریشدلر. شونینگدیک، جنّت و جهنّمنینگ حالین کوردلر. سدرتول-منتهاگه اوتیب، اللهنینگ ملکوت عالمیده کوپگینه اجاییباتلرن کوردلر. اوشنده بیش وقت نماز فرض قیلیند. سونگره آرتگه قیتدلر. قصّن باریچه و زاتنینگ اوزلر امّ هانیعگه ایتیب بیردلر: «پیغمبرلر توپلندلر، الرگه نماز اوقیب بیردیم»، دیدلر. سونگره مسجدگه چقماقچ بولیب اورینلریدن توردلر. امّ هانیع و کیشینینگ کیییملریگه یاپیشیب آلد. و ذات سالّلّاه و الیه و سلّم: «سینگه نیمه بولد؟» دیدلر. امّ هانیع: «اگر ب و خبرن ایتسنگ، قومینگ سین یالغانچیگه چقریشیدن قورقمن»، دید. پیغمبریمیز سالّلّاه و الیه و سلّم: «یالغانچیگه چقرسه هم میل»، دیدلر. چقیب باریب اب و جهلنینگ آلدیگه اوتیردلر و اس را خبرین انگه اتکزدلر. شونده اب و جهل: «ایی، بنی کعب ابن لوه‌ای جماعهس، کلینگلر!»، دیب بقیرد. سونگره الرگه بولگن گپن ایتیب بیرد. الر هیران بولیب تعجّب‌گه توشدلر. بر قرسک چلسه، باشقس باشین اشلب هیرانلیگین بلدیرد. ایمان کیلتیرگنلردن بعزیلر مرتد بولیب، دیندن قیتد. بر گوروه آدملر حضرت اب و بکرنینگ (رازییلّاه و عنه) آلدلریگه یوگوریب بارشد. و کیش خبرن ایشیتگندن سونگ: «و ذات ش و گپلرن ایتدیم؟» دیب سوردلر. الر: «هه»، دیدلر. و کیش: «اگر و ذات ایتگن بولسلر، توغر ایتیبدلر، می‌ن بنگه شاهدلیک بیرمن»، دید. الر: «شامگه بر کیچده باریب، ینه مکّگه تانگ آتمه‌ای توریب قیتیب کیلیشیگه ایشانسنم؟!» دیییشد. اب و بکر: «می‌ن و کیشینینگ بندن غریبراق نرسسین هم تصدیقلیمن. آسماندن خبر ایتیشین هم تصدیقلیمن»، دید. شوندن سونگ اب و بکر «صدّیق» اوته تصدیقلاوچ، دیب اتله باشلدلر. آدملرنینگ اچیده بیتول-مقدیسگه بارگنلر بار اید. الر پیغمبریمیز سالّلّاه و الیه وسلّمدن اوشه اردگ مسجد-عبادتخانن صفتلب بیریشن طلب قیلدلر. مسجد پیغمبر سالّلّاه و الیه وسلّمگه کورستیلد. و ذات سالّلّاه و الیه و سلّم الرگه مسجدن-عبادتخانن وصف قیله باشلدلر. الر: «امّا وصفین توغر قیلد»، دیدلر-ده، سونگره: «سین بزنینگ کروانیمیزدن خبر بیر»، دیییشد. پیغمبر سالّلّاه و الیه و سلّم الرنینگ کروانیدگ تویلر سان، احوال حقیده طولیق خبر بیریب، نهایسیده: «کروان فلان کن، قویاش چقیش پیتیده اتیب کیلد. آلدینده کولرنگ تویه بولد»، دیدلر. اوشه کن همّلر شهر چتیگه چقیب کروان کیلیشین کوته باشلدلر. الردن بر: «منه، قویاش هم چقد»، دید. باشقس ایسه: «منه، اللهگه قسمک، کروان هم کوریند. آلدینده، محمّد ایتگنیدیک، کولرنگ تویه کیلماقده»، دید. مالک ابن ساعساعه رازییلّاه و انهودن روایت قیلیند: «نبیی سالّلّاه و الیه و سلّم دیدلر: «می‌ن بیتنینگ آلدیده ایق و بلن ایغاقلیک آرسیده، اکّ کیشینینگ اورتسیده ایدیم. می‌نگه بر جام کیلتیریلد. و حکمت و ایمانگه طوله اید. سونگره تاماق-نینگ پستیدن قارینّینگ پستیگچه یاریلد. کییین قارین زمزم سو اله یوویلد و حکمت و ایمانگه طولدیریلد. می‌نگه خچیردن کیچیکراق، ایشکدن کتّراق عاق الاو-براق کیلتیریلد. جبرایل اله جونب کیتدیم. دنیا آسمانیگه اتیب باردیک. «کیم؟» دیییلد. «جبرایل»، دید. «سین بلن کیم بار؟»، دیییلد. «محمّد»، دید. «و پیغمبر ایتیب یوباریلدیم؟»، دی-ییلد. «هه»، دید. «و خوش کیلیبد. قنداق هم یخش کیلوچ کیلد!»، دیییلد. کییین آدمنینگ آلدیگه باریب، سلام بیردیم. و: «خوش کیلیبسن، اوغلیم، پیغمبریم»، دید. باشقه روایتده ایتیلد: «دنیا آسمانیگه کوتریلسک، بر کیش توریبد. انینگ اونگ تامانیده آدملر قارس، چپ تامانیده آدملر قارس کورینماقده. و قچان اونگ تامانیگه نظر سالسه کولد، چپ تامانیگه نظر سالسه ییغلید. «صالح نبیی، صالح اوغیل خوش کیلیبد!» دید و. «ایی، جبرایل، ب و کیم؟»، دیدیم. «ب و آدمدیر. انینگ اونگ و چپ تامانیدگ قارلر انینگ باللرینینگ روحلریدیر. اونگ تاماندگیلر اهل جنّتدیرلر. چپ تاماندگیلر اهل دوزخدیرلر. و قچان اونگ تامانیگه نظر سالسه کولد، قچان چپ تامانیگه نظر سالسه ییغلید»، دید و. کییین اکّینچ آسمانگه کیلدیک. «کیم؟»، دیییلد. «جبرایل»، دید. «سین بلن کیم بار؟»، دیییلد. «محمّد»، دید. «و پیغمبر ایتیب یوباریلدیم؟» دی-ییلد. «هه»، دید. «و خوش کیلیبد. قنداق هم یخش کیلوچ کیلد!» دیییلد. کییین ایسا و یهعیانینگ آلدیگه باریب، سلام بیردیم. الر: «خوش کیلیبسن، برادریمیز، پیغمبریمیز»، دیدلر. سونگره اچینچ آسمانگه کیلدیک. «کیم؟» دیییلد. «جبرایل»، دید. «سین بلن کیم بار؟»، دیییلد. «محمّد»، دید. «و پیغمبر ایتیب یوباریلدیم؟»، دی-ییلد. «هه»، دید. «و خوش کیلیبد. قنداق هم یخش کیلوچ کیلد!» دیییلد. کییین یوسفنینگ آلدیگه باریب، سلام بیردیم. و: «خوش کیلیبسن، برادریم، پیغمبریم»، دید. سونگره تورتینچ آسمانگه کیلدیک. «کیم؟» دیییلد. «جبرایل»، دید. «سین بلن کیم بار؟»، دیییلد. «محمّد»، دید. «و پیغمبر ایتیب یوباریلدیم؟»، دی-ییلد. «هه»، دید. «و خوش کیلیبد. قنداق هم یخش کیلوچ کیلد!»، دیییلد. کییین ادریسنینگ آلدیگه باریب، سلام بیردیم. و: «خوش کیلیبسن، برادریم، پیغمبریم»، دید. کییین بیشینچ آسمانگه کیلدیک. «کیم؟» دیییلد. «جبرایل»، دید. «سین بلن کیم بار؟»، دیییلد. «محمّد»، دید. «و پیغمبر ایتیب یوباریلدیم؟»، دیییلد. «هه»، دید. «و خوش کیلیبد. قنداق هم یخش کیلوچ کیلد!»، دیییلد. کییین هارونّینگ آلدیگه باریب، سلام بیردیم. و: «خوش کیلیبسن، برادریم، پیغمبریم»، دید. کییین آلتینچ آسمانگه کیلدیک. «کیم؟» دیییلد. «جبرایل»، دید. «سین بلن کیم بار؟»، دیییلد. «محمّد»، دید. «و پیغمبر ایتیب یوباریلدیم؟»، دی-ییلد. «هه»، دید. «و خوش کیلیبد. قنداق هم یخش کیلوچ کیلد!» دیییلد. کییین موسانینگ آلدیگه باریب، سلام بیردیم. و: «خوش کیلیبسن، برادریم، پیغمبریم»، دید. انینگ آلدیدن اوتیب کیتیاتسم، ییغلد. بس انگه: «نیگه ییغلماقدسن؟» دیییلد. «ایی، رابّیم! منه ب و ییگیت می‌ندن کییین یوباریلگن بولسه هم انینگ امّتیدن جنّتگه کردیگن می‌نینگ امّتیمدن جنّتگه کردیگنیدن افضلدیر»، دید و. کییین اتّینچ آسمانگه کیلدیک. «کیم؟» دیییلد. «جبرایل»، دید. «سین بلن کیم بار؟»، دیییلد. «محمّد»، دید. «و پیغمبر ایتیب یوباریلدیم؟»، دی-ییلد. «هه»، دید. «و خوش کیلیبد. قنداق هم یخش کیلوچ کیلد!» دیییلد. کییین ابراهیمنینگ آلدیگه باریب، سلام بیردیم. و: «خوش کیلیبسن، اوغلیم، پیغمبریم»، دید. شونده می‌نگه بیتول-مأمور کوتریلد. جبرایلدن سوردیم. و: «ب و بیتول-مأموردیر. هر کن انده اتمیش منگ فرشته نماز اوقیید. قچان چقسلر انگه قیتیب کیلمسلر. الرنینگ آخر کورینمس»، دید. می‌نگه سدرتول-مونتهه کوتریلد. قرسم، انینگ می‌وس خودّ حجرنینگ می‌شیدیک کیلد. انینگ برگلر ایسه فیلّرنینگ قلاغیدیک. انینگ آستیده تورت دریا بار. اکّ دریا باطن. اکّ دریا ظاهر. جبرایلدن سوردیم. بس، و: «اکّ باطن جنّتددیر. اکّ ظاهر نیل بلن فراتدیر»، دید. باشقه بر روایتده قوییدگیلر ایتیلد: «سونگره می‌ن یوقاریگه، قلملرنینگ شیتیرلشین ایشیتسم بولدیگن جایگه عالیب چقیلد. کییین می‌نگه ایلّیک نماز فرض قیلیند. یوریب موساگه اتیشدیم. بس و: «نیمه قیلدینگ؟» دید. «می‌نگه ایلّیک نماز فرض قیلیند»، دیدیم. «می‌ن سیندن کوره آدملرن یخشیراق بلمن. بنی اسرائیلن جده کوپ موالجه قیلگنمن. امّتینگ طاقت قیله آلمید. رابّینگگه قیتیب، اندن انگیلّیکن سوره»، دید. می‌ن انگه قیتیب باریب سوردیم. قیرقته قیلد. کییین ینه شونگه اوخشش بولد. سونگره اوتّیزته بولد. کییین ینه شونگه اوخشش بولد. سونگره ییگیرمته بولد. کییین ینه شونگه اوخشش بولد. سونگره اونته بولد. کییین موساگه کیلدیم. بس، و ینه اوّلگیگه اوخشش گپ ایتد. و ذات بیشته قیلد. کییین موساگه کیلدیم. بس، و: «نیمه قیلدینگ؟» دید. «ان بیشته قیلد»، دیدیم. و ینه اوّلگیگه اوخشش گپ ایتد. می‌ن: «خیرل نرسگه تسلیم بولدیم»، دیدیم. شونده: «می‌ن، بتهقیق فرزیمن جاریی قیلدیم. بندلریمگه انگیل قیلدیم. بر یخشیلیکنینگ مکافاتین اون قیلیب بیرورمن»، دیب ندا قیلیند. بخاریی و مسلم «ایمان»ده روایت قیلگن. انینگ عبارس قوییدگیچه: «تاک، ایی، محمّد، بولر بیش نمازدیر. بر کیچه و بر کُندوزده. هر بر نمازگه اونته. همّس ایلّیکته». دیگونیچه رابّیم تبارکه و تعالی بلن موسی الیهیسّلامنینگ آرلریده باریب-کیلویردیم». «بیتول-مأمور» ‌‌آباد اینینگ نیمه ایکنین بلماق اچون پیغمبر الیهیسّلامنینگ سنّتلریگه موراجه‌ات قیلیب کورمیز. سودّیی ایتدلرک، بزگه ذکر قیلینیشیچه، پیغمبر الیهیسّلام بر کن صحابلریگه: «‌‌آباد ویی» («بیتول-مأمور») نیمه، بلسیزلرم؟» دیبدلر. الر: «الله و انینگ رسول بلوچیراقدیر»، دیییشیبد. شونده و ذات بابرکات: «و آسمانده، کعبنینگ قاق تیپسیدگ مسجددیر. اگر قلسه، کعبنینگ استیگه توشد. انده هر کن اتمیش منگ فرشته نماز اوقیید. الر بر کریب چققنلریدن سونگ ینه قیتیب کره آلمیدلر»، دیبدلر. «بیتول-مأمور» ذکر، اوّل اورگنیب اوتگنیمیزدیک، پیغمبر الیهیسّلامنینگ اس را کیچسیدگ حدیثلریده هم کیلد. و ذات مذکور کیچده اوشه این کوردلر، فرشتلرنینگ طواف «بیتول-مأمور» ایکنین ایتدلر. ینه، و ایگه ابراهیم الیهیسّلام سوینیب اوتیرگنلرین کورگنلیکلرین هم ایتگنلر. ب و حقدگ برچه روایتلرن توپلب اورگنیلگندن سونگ خلاصه قیلیب ایتیش ممکنک، «بیتول-مأمور» اتّینچ آسمانده، کعبة معظّمنینگ تیپسیدگ بر ایدیر (مسجددیر). ان هر کن اتمیش منگ فرشته طواف قیلد و الرنینگ کوپلیگیدن بر طواف قیلگن ینه قیتیب کره آلمید. ارده کعبت‌الله قنده‌ای الغلنسه، آسمانده «بیتول-مأمور» هم شونده‌ای الغلند. سدرتول-مونتهه و معراجدگ باشقه نرسلر حقیده قرآن کریمده هم معلوماتلر بار. کلینگ، الر بلن قیس-قچه تنیشیب چقیلیک. کیلگوس آیتلرده ذکر ایتیلدیگن نرسلر پیغمبریمیز الیهیسّلام اچون معراج کیچسیده صادر بولگن اید. «و درهقیقت، ان باشقه سفر کورد. یعن، محمّد مصطفی سالّلّاه و الیه و سلّم جبرایلن ینه بر مرته، سدرتول-مونتهه (توگش درخت) آلدیده»، کوردلر. سدره-درخت، مونتهه-انتها، توگش دیمکدیر. ب و درختنینگ سدرتول-مونتهه-توگش درخت دیب نامل‌نشینینگ سبب بار. آسمانده فرشتلر اوشه درخت آلدیگچه باره آلر ایکنلر، خالاس، اندن نریگه اوته آلمس ایکنلر. اندن نریگ تامانده نیمه بارلیگین الله تعالادن اوزگه هیچ کیم بلمس ایکن. «انینگ حضوریده مأوا جنّت بار». یعن، توگش درختینینگ آلدیده جنّت مأوا اسمل، تقوادارلرگه وعده قیلینگن جنّت بار. «اوشنده، و (درخت) ن اوریدیگن نرسه اورب توریبد». «اوریدیگن نرسه»نینگ نیمه ایکنلیگ آیتده آچیق ایتیلمگن، شونینگ اچون تفسیرچیلر ب و حقده تورل فکرلرن ایتگنلر. جملدن، اللهنینگ نور یاک فرشتلر هم دیییلگن. لیکن آیتده مویین بر نرسه ایتیلمگنلیگینینگ اوز «اوریدیگن نرسه» وصفدن تشقر الکن ایکنلیگیگه دلالت قیلد. امام احمد ابن مسعوددن قیلگن روایتلریده: اس را کیچس پیغمبر الیهیسّلام توگش درختیگه باریب اتدلر، و اتّینچ آسمانده اید. اردن چققن نرسلر هم، یوقاریدن توشگن نرسلر هم انگه اتیب توختید. اوشنده پیغمبر الیهیسّلامگه بیش وقت نماز، بقره سورسینینگ آخر، امّتلریدن شرک کیلتیرمگنلرینینگ مغفرت قیلینیش خبرلر بیریلگن، دیییلگن. «نگاه بریلمد هم، حدّیدن آشمد هم». یعن، محمّد الیهیسّلامنینگ نگاهلر بریلیب، معراجده آرتقچه نرسلرن کورگنلر یوق. شونینگدیک، حدّیلریدن آشیب، امر بولمگن نرسلرن هم کورگنلر یوق. «درهقیقت، اوز رابّیسینینگ الکن بیلگیلرین کورد». محمّد الیهیسّلام معراج کیچسیده اللهنینگ قدرتیگه دلیل بولوچ الکن بیلگیلرن، جملدن: جنّتن، دوزخن، ‌‌آباد این (بیتول-مأمورن) ، اوتگن پیغمبرلرن، جبرایل الیهیسّلامنینگ اصل حالتلرین و باشقلرن کوردلر. غایبگه تعلقل مذکور نرسلرن پیغمبر الیهیسّلامگه کورستیلیشینینگ حکمت کوپ. جملدن، و ذات کیشیلرن دعوت قیلدیگن نرسلرین اوز کوزلر بلن کوریب، قلبلریدن تصدیقلب آلسلر، دعوت آسان کیچد. خلاییقّه حجّت کیلتیریش آسان بولد، مؤمنلرنینگ قلبلر تسکین تاپد و هکذا. محمّد الیهیسّلام اوز کوزلر بلن آچیق-آیدین کورگن، قلبلر ایشانچ اله تصدیقلگن، حجّتل و دلیلّ نرسگه کیشیلرن چقیرگنلر.

اس را کیچس توپلنیش

یس را کیچسیده توپلنیب، علمیی صحبتلر اوتکزیش کییینگ دورلرده یوزگه چققن. بعز اهل علملر مذکور الغ حادثن یادگه عالیش بلن برگه کوپچیلیکّه انینگ اهمیتین ایسلتیش و دین و دیانت یولیده وعظلر قیلیشن مسلمانلر اچون فایدل دیب، ب و اشن اوتکزیشگن. امّا اس را کیچسیدگ علی‌حده نمازلر و باشقه نرسلر حجّتسیز اشلردیر.

رغایب نماز

بعز کتابلرده «رغایب» نماز حقیده اوته موبالغل گپلر کیلگن. امّا محقّق علمالریمیز ب و حقدگ روایتلر سهیه ایمسلیگین تأکیدلیدلر. رجب آیینینگ برینچ جمس کیچسیده اوقیلدیگن ب و نماز حقیدگ روایتلر سهیه ایمسلیگ حقیده حنفیی علمالردن «بهرور رایق» و «ردّول موهتار» کتابلرینینگ صاحبلر هم اوز کتابلریده یازشگن.

Рекламный блок-3

حقیمیزده

Яна маълумот

1453288048_vich3

ایتس کسلّیگ-بیلگیلر، دوالش

ایتس – ویروسلر امّون تیزیمینینگ ضررلنیش نتیجسیده ینگ کسلّیکلرنینگ و یامان صفتل ینگ حاصللرنینگ پیدا …